annonse

Ingen statlige arbeidsplasser til Vesterålen

1481708220080.jpg
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Kommunaldepartementet)

SORTLAND: Regjeringen foreslår å flytte en rekke statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men ingen foreslås foreløpig lagt til Vesterålen.

Morten Berg-Hansen

Det går fram av forslaget kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte fredag.

I forslaget heter det følgende: • Nytt investeringsselskap (”Fornybar AS”) (OED): Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer.

• Språkrådet (KUD): Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurdere å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo.

• Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.

• Landbruksforvaltningen (LMD): Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag.

• Likestillings- og diskrimineringsnemda (BLD): Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemd. BLD vil vurdere mulig lokalisering til ett av følgende steder: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.

• Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE (OED): Olje- og energidepartementet skal utrede en flytting av tilsynsoppgavene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra hovedkontoret i Oslo til regionkontorene. Regionkontorene ligger i dag i Førde, Narvik, Trondheim, Tønsberg og Hamar. Tilsynsoppgavene utgjør drøyt 50 årsverk.

• Fredskorpset (UD): Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.

• Miljøvennlige innkjøp (KMD): I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det avtalt at det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene for å ivareta oppgaven kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.

• Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Arbeids- og sosialdepartementet utreder hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Organiseringen vil avhenge av regionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene. Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid er i dag delt mellom stat og kommune. Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid.

• Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.

• Politihøgskolen (JD): Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Nå er det om lag 670 studenter på bachelorutdanningen og 260 årsverk ved skolen i Oslo.

• Fylkesmannen (KMD): Fylkesmannsstrukturen skal endres, blant annet for å tilpasses ny kommunestruktur, ny regionstruktur og inndelingen til viktige statlige samarbeidspartnere. Enkelte embeter kan få delt lokalisering, blant annet for å sikre tilstrekkelig nærhet til kommunene og innbyggerne. Framtidig lokalisering av fylkesmannsembeter som slås sammen og samles ett sted, skal blant annet vurderes i lys av plassering av framtidig regionadministrasjon, lokalisering til viktige samarbeidspartnere, tilgang på kompetanse, infrastruktur, nærhet til kommunene og innbyggerne mv.

• Fylkesmennenes fellesadministrasjon (KMD): Det tas sikte på å etablere en Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) som får ansvar for å ivareta styring, drift og utvikling av det administrative området i fylkesmannsembetene, sammen med det enkelte embete. Ved å samle kompetanse og kapasitet, og i større grad standardisere de administrative tjenestene, kan en i tillegg til økt kvalitet og effektivitet oppnå mindre sårbarhet for embetene samlet sett. Det tas sikte på å etablere en sentral enhet bestående av 5 - 15 personer som lokaliseres sammen med et embete, utenfor Oslo. Vurdering av lokalisering skal bl.a. inkludere plassering i Innlandet, Agder og Sogn og Fjordane.

• Husbanken (KMD): Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ut en ekstern utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Oppdragstaker skal som et minimum vurdere a) dagens kontor- og regionstruktur (tre kontorer i Drammen og seks regionkontorer) og b) en organisering med færre kontorer. Departementet vil i etterkant vurdere en eventuell ny struktur i Husbanken i lys av bl.a. de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

• I Husbanken blir forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens Innkrevingssentral i Rana. Det innebærer at miljøet i Rana blir styrket med flere oppgaver.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse