annonse

Betaler seg ut etter anbudsstrid

: Riving av Lødingen barneskole viste seg å bli dyrere enn beregnet. Under siste møte i kommunestyret ønsket Einar Gran Ernstsen (Frp) svar på hvorfor dette skjedde. (Illustrasjons (Foto: Svein Rist)

Lødingen kommune har inngått avtale om å betale drøyt 29.000 kroner i forbindelse med uklarheter rundt anbudet med å rive barneskolen.

Svein Rist

I forbindelse med riving av barneskolen i Lødingen ble det lagt til grunn en fast pris på arbeidet, da inklusive miljøsanering.

Anbudsgrunnlaget la til grunn en veiledende mengdebeskrivelse med hensyn til hvilke typer komponenter man kunne forvente å finne i rivningsobjektene.

Under rivingen viste det seg at det i enkelte deler av bygningen fantes flere komponenter enn antatt. Dette resulterte i at entreprenøren som fikk jobben presenterte en tilleggsregning til Lødingen kommune.

Fikk ikke svar

En av tilbyderne, SP Maskin, henvendte seg i den forbindelse flere ganger til Lødingen kommune med spørsmål de ønsket svar på.

Svar var det imidlertid ikke enkelt å få.

Kommunen fikk etterhvert påtale for måten de hadde håndtert saka på.

Under møtte i kommunestyret før jul rettet Einar Gran Ernstsen (Frp) søkelys på forholdet.

– Kan ordfører redegjøre for hvorfor henvendelsene fra SP Maskin ikke er besvart? Hvis det er klare avvik mellom anbudsgrunnlaget og sluttregning, kan ordfører da redegjøre for hvorfor den situasjon oppstår? var spørsmålene Ernstsen ønsket svar på.

Opp og avgjort

Ordfører Atle Andersen (Ap) innledet med å si at SP Maskin fikk svar på sin henvendelse umiddelbart etter at han som ordfører ble gjort kjent med manglende korrespondanse.

Etter at kommunen gikk med på å innfri et krav fra SP Maskin, er saka nå ute av verden.

– En kan i denne sammenheng informere om at SP Maskin AS og Lødingen kommunen den 21. november inngikk avtale om at alt mellomværende mellom partene etter konkurransen om riving av Lødingen barneskole er oppgjort. Avtalen gikk ut på at kommunen aksepterte at SP-Maskin AS hadde en negativ kontraktsinteresse på 29.486 kroner, inklusive merverdiavgift, og at SP Maskin AS ikke hadde ytterligere krav mot kommunen i saken, fremholdt ordføreren.

At arbeidet med å rive barneskolen ble dyrere enn forutsatt ble forklart på følgende måte.

– Under rivningsarbeidet viste det seg at for en del fraksjoner så var det større mengder enn angitt i anbudsgrunnlag. Dette medførte at man fikk endringsmeldinger fra entreprenør, som ga grunnlag for ekstra betaling. Anbudsgrunnlaget var utarbeidet av kommunen og innleid byggherreombud, Multiconsult i fellesskap, avrundet ordfører Atle Andersen (Ap).

Einar Gran Ernstsen (Frp) deltok ikke på siste møte i kommunestyret, og vil følgelig få svaret fra ordføreren oversendt skriftlig.

annonse