annonse

Bladet Vesterålen mener | Rettssikkerhet og avstand

Vesterålen tingrett, dom, tingretten
Vesterålen tingrett, dom, tingretten: Vesterålen tingrett. (Foto: Svein-Henry Wedding)

Det vil være en feilslutning å skulle løse manglende kapasitet hos dagens Vesterålen tingrett med å legge den ned.

  • Bladet Vesterålen

To år etter at Justisdepartementet satte stopp for nedleggelse av Vesterålen tingrett, ser det ut til at Domstolsadministrasjonen ennå har problemer med å ta signaler ovenfra. Advokatforeningens avdeling i Midtre Hålogaland har fått signaler om at det arbeides med et nytt forsøk på å slå Vesterålen tingrett sammen med andre, eller legge domstolen ned. Så langt ser det ut til å skje gjennom arbeidet til en domstolskommisjon som i navnet arbeider med kvalitet og effektivitet hos framtidas domstoler, men der målet i praksis er færre domstoler.

Innbyggerne både i Vesterålen og landet for øvrig skal slippe å oppleve at deres rettssikkerhet er truet. Rettssikkerheten avgjøres av mange forhold. For det første må det oppleves praktisk gjennomførlig å ta opp en sak og bidra til en rett avgjørelse gjennom rettssystemet. Da er faglige, solide og uavhengige dommer avgjørende forhold, slik oppdraget til domstolskommisjonen peker på. Samtidig ser det ut til at Domstolsadministrasjonen kan ha oversett et annet avgjørende punkt, nemlig domstolens tilgjengelighet. Dersom involverte i sivile og for den saks skyld også straffesaker må bruke en dagsreise på å komme til og fra domstolen, har man skapt en situasjon der man må ta opp om manglende tilgjengelighet til domstolen er en trussel mot rettssikkerheten.

For andre nødvendige offentlige tjenester har diskusjonene om store – eller såkalt «robuste» – enheter ført til at man må finne løsninger som veier betydningen av sterke fagmiljø opp mot nærhet. Det gjelder eksempelvis for sykehusene, der små lokalsykehus fortsatt får spille en rolle med viktig, lokal beredskap. Det har man fått til gjennom ordninger som sørger for at de minste enhetene er knyttet opp mot store i samarbeidsordninger som ivaretar kompetanse og dekning av viktige funksjoner. Denne måten å tenke på måtte kjempes fram i spesialhelsetjenesten, og den kan være vel så aktuell innenfor andre tjenester.

Behovet for en tingrett og jordskifterett i Vesterålen er åpenbart, og det vil være en feilslutning å skulle løse manglende kapasitet hos dagens tingrett med å legge den ned.

Det er også verd å ha med seg at behovet for rettssikkerhet også må knyttes til muligheten til å kunne få rådgivning fra advokat. Advokatforeningen påpeker selv at det vil være fare for at advokatbransjen i regionen vil svekkes betydelig uten en tingrett på Sortland.

Vesterålen er en region med svært få statlige arbeidsplasser. Tingretten er blant de relativt få man har, og det er ikke urimelig at det momentet også har en viss vekt. Dersom sammenslåinger ikke skulle være til å komme utenom, er det ingen grunn til å ta utgansgpunkt i Trondenes tingrett som et senter. Trondenes er en utkant sett fra ståstedet til de over 30.000 innbyggerne i Vesterålen, og de to eksisterende tingrettene har omtrent samme saksmengde. Derimot vil innbyggerne i Harstad få samme ulemper av å miste sin lokale tingrett som innbyggerne i Vesterålen, og de tyngste argumentene tilsier at dagens struktur får bestå.

annonse