annonse

Øksnes på ville veger

Oddmund Enoksen (SV).
Oddmund Enoksen (SV).: (Foto: Mareno Leonhardsen)

Kommunestyret har oppretta teknisk utvalg og har delegert myndighet til utvalget. Det er ei vanlig ordning.

Etter at det folkelige opprøret i Øst-Berlin i juni 1953 ble brutalt slått ned av sovjetiske stridsvogner, skrev den tyske dramatikeren Bertold Brecht diktet «Die Lösung» («Løsningen»). Brecht avslutter slik:

«Ville det ikke, slik sett, vært lettere for regjeringen å oppløse folket, og velge et nytt»?»

Diktet rant meg i hu da jeg i dag leste at fleire kommunestyrerepresentanter i Øksnes vil bytte ut representantene i teknisk utvalg. Begrunnelsen er at teknisk utvalg har tatt seg den frihet å gjøre den jobben utvalget er satt til: Å anvende plan- og bygningsloven og å tenke sjøl. I stedet for å være nikkedukker for de samme kommunestyrerepresentantene.

Kommunestyret har oppretta teknisk utvalg og har delegert myndighet til utvalget. Det er ei vanlig ordning. Dels for å avlaste kommunestyret. Og dels fordi det anses som en fordel at politikk og myndighet spres på fleire hender.

Når et utvalg er gitt myndighet av kommunestyret, er det forutsatt at utvalget også utøver denne myndigheten. Rammen for myndighetsutøvelsen er det lovverket som måtte foreligge. Innenfor denne rammen må det så utøves et skjønn i de konkrete sakene som kommer til behandling.

Det har aldri vært meininga at et utvalg skal spørre kommunestyret om hva de skal vedta. Det er heller ikke bare adgang for et utvalg til å vedta noe anna enn det kommunestyret sjøl ville ha vedtatt i samme sak. Det ville også være heilt i strid med lovverket om utvalget skulle abdisere fra å tenke sjøl og i stedet nøye seg med å vedta det de tror er akseptabelt for kommunestyrets medlemmer. Eller vedta det som måtte være bestemt på et partimøte.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om adgangen til å dispensere fra planer som kommunestyret måtte ha vedtatt. Når denne dispensasjonsmyndigheten er lagt til et utvalg, plikter utvalget å vurdere om vilkåra for å gi dispensasjon er oppfylt eller ikke.

De kommunestyrerepresentanter som nå vil kaste heile utvalget, ser ut til å leve i den villfarelse at en plan som kommunestyret har vedtatt, ikke kan være gjenstand for dispensasjon. Og at utvalget er «ulydig» og må straffes når en slik dispensasjon er gitt.

En slik opptreden fra medlemmer i kommunestyret, vitner om en fundamental mangel på forståelse for konsekvensene av den organisering som er vedtatt gjennom oppretting av hovedutvalg. Det vitner også om en grunnleggende udemokratisk holdning og et ønske om å opptre eneveldig.

Kommunestyret vil som overordna organ ha en adgang til å endre vedtak som et utvalg måtte ha gjort. Og det gjøres fra tid til anna. Men det er noe heilt anna enn å gå til det drastiske skritt å kaste heile utvalget fordi det kommunestyret er misfornøyd med enkeltvedtak som utvalget måtte ha gjort.

Det er å håpe at kommunestyret besinner seg når sak om utskifting av medlemmene i utvalget kommer til behandling. I motsatt fall vil kommunestyret i Øksnes skrive seg inn i historia på en lite ærerik måte.

Oddmund Enoksen,

Strand

annonse