annonse

Synspunkt | Feskeoppdrett – utslipp og forurensning

0811 ml1OppdrettA.jpg
Oppdrettsmerd hos Nordlaks. (Foto: Tor Johannes Jensen (arkiv))

Hvis disse utslippa fra feskeoppdrett er til skade eller ulempe, er det grunnlag for å betegne dem som forurensning. Hvis det ikke er holdepunkter for at utslippa er til skade eller ulempe, er det misvisende å bruke forurensningsbegrepet, skriver artikkelforfatteren.

  • Lesernes Mening

Ove Eirik Jensen (Bladet Vesterålen 30. november) og Tor Ottesen (samme avis og blv.no 1. desember) har begge reagert på at jeg har brukt orda «påstått forurensning» om feskeoppdrett i åpne merder.

For Jensen er det på linje med å benekte menneskeskapte klimaendringer. Ottesen er fortørna over at det kan stilles spørsmål ved om feskeskiten fra et mulig nytt oppdrettsanlegg på Holand kan være noe anna enn forurensning.

Feskeoppdrett i åpne merder gir utslipp i sjøen. Organisk materiale i form av feskeskit og fôrspill. Og løste næringssalter i form av nitrogen og fosfor. Hvis disse utslippa fra feskeoppdrett er til skade eller ulempe, er det grunnlag for å betegne dem som forurensning. Hvis det ikke er holdepunkter for at utslippa er til skade eller ulempe, er det misvisende å bruke forurensningsbegrepet.

Dette betyr at det må gjøres ei nærmere vurdering før man kan konkludere om man har med forurensning å gjøre eller ikke. Utslipp fra oppdrettsanlegg A kan således være forurensning mens utslipp fra oppdrettsanlegg B ikke er det. Det er virkningene av utslippa som må vurderes.

For å etablere en ny oppdrettslokalitet kreves det tillatelse fra ulike sektormyndigheter. Fra fylkesmannen kreves det utslippstillatelse. At det kreves en slik tillatelse, er ikke ensbetydende med at framtidige utslipp fra lokaliteten vil være forurensning. Søknadsplikten utløses som hovedregel for all virksomhet som kan medføre fare for forurensning.

Fare for forurensning vil det kunne være hvor det er etablert oppdrettsanlegg i et område med dårlig vassutskiftning. Men det blir i dag ikke gitt tillatelse til etablering i slike områder. Det kreves god vassutskiftning for å få etablert en ny lokalitet. Og da vil man ha en situasjon som beskrives slik på miljøstatus.no: «I mange områder hvor det er god vannkvalitet og vannutskiftning, vil fiskeoppdrett ofte ikke utgjøre noe forurensningsproblem».

Det har siden 2015 blitt gjennomført miljøovervåkning av botnforholdene under oppdrettsanlegg. Dette for å få kunnskap om hvordan utslipp påvirker området under og rundt lokaliteten. Overvåkninga skjer i samsvar med en egen Norsk Standard (9410) som ble revidert siste gang i 2016.

Resultata fra denne miljøovervåkninga er oppsummert av Fiskeridirektoratet på følgende måte: «Det store bildet etter cirka 10 år med miljøovervåkning viser stabile og gode forhold under oppdrettsanleggene til tross for at produksjonen i samme periode har doblet seg, fra cirka 600.000 tonn til i overkant av 1,2 millioner tonn.»

Lokalitetstilstanden blir vurdert på en skala fra 1 til 4 hvor 1 er meget god, 2 er god, 3 er dårlig og 4 er meget dårlig. Basert på den siste undersøkelsen for 2017 skriver Havforskningsinstituttet følgende i sin rapport «Risikovurdering Norsk Fiskeoppdrett 2018»: «Det er stor produksjon av fisk på mange lokaliteter og følgelig betydelig utslipp av organisk materiale. Likevel viser de fleste gjeldende B-undersøkelsene ved norske anlegg i 2017 meget god eller god miljøtilstand. Det er få lokaliteter som overskrider grensen for akseptabel påvirkning».

I heile perioden fra 2010 til 2017 har langt over 90 prosent av anlegga hatt tilstanden meget god eller god.

Det er mulig å finne argumenter for at lukka anlegg vil være en del av framtida for norsk oppdrettsnæring. Men at de åpne merdene medfører ei forurensning som gjør at næringa må rømme på land eller etablere lukka sjøanlegg, er det ikke grunnlag for å hevde.

Oddmund Enoksen

annonse