annonse

Synspunkt | Intrigemakeren Enoksen

: Arild Inga (Foto: )

Det blir direkte farlig når historieløsheten og forvrengte tolkninger av reindriftsloven blir framsatt på den måten Enoksen gjør, skriver Arild Inga i dette innlegget.

  • Lesernes Mening

Oddmund Enoksens bortforklaringer om hvorfor han ikke er inhabil er i arealplansaken er begredelig lesing. Det kan hende at han for øyeblikket ikke har en større direkte økonomisk interesse av å utvikle sin eiendom til boligformål – men det vil gi en stor frihet å kunne gjøre hva han vil med eiendommen sin på et senere tidspunkt.

Juristen Enoksen vet godt at reindrifta har sine interesser i området, og at vi i behandlingen av byplanen for Sortland ba om stans i videre utbygging i området hvor det går flytt- og trekkvei for rein gjennom eiendommen hans. Dette kommer tydelig frem gjennom Enoksens sterke utfall mot reindrifta i både media og kommunestyret. Hans høyst offentlige nag til reindrifta sammen med hans økonomiske interesser i eiendommen på Strand bør være mer enn nok til å gjøre han inhabil i behandlingen av arealplanen for spredtbygde områder.

Som jurist burde Enoksen også kjenne godt til habilitetsvurderinger etter forvaltningsloven. Med eiendomsinteresser som blir direkte berørt av arealplanen må man kunne forvente at Enoksen som folkevalgt viser politisk edruelighet nok til å erklære seg selv inhabil. Alarmklokkene hos publikum har kanskje begynt å ringe etter hans økende mengde utspill mot reindrifta på øya vår.

Sortland kommune og reinbeitedistriktet kom til enighet om et strengt vern av flyttveien forbi boligfeltet på Strand da «byplanen» ble behandlet for noen år siden. Da hørte vi ingenting fra Enoksen, mens han i dag prøver å underkjenne og undergrave alle reindriftas interesser.

Enoksens manglende kompetanse på reindriftas arealbehov og reindriftsloven er helt tydelig. Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt er helårs beitedistrikt, det betyr at vi er i området året rundt. Hinnøysiden av Sortlandsundet er et viktig vinterbeiteområde siden det blir tidlig bart. For å kunne utnytte dette området er trekk- og flyttveien for reinen svært viktig å opprettholde.

For å se effekten av de tiltakene som er foreslått inn i området Strand til Kvalsaukan må man se helhetlig på det. Masseuttaket på Kringelnesset, som mangler reguleringsplan, ekskluderer reindrifta fra å bruke nesset til beiting, samt at beboere i området rammes sterkt på grunn av støy og støv. Så hvorfor kommer ikke Enoksen inn på dette? Kanskje det er fordi det er en svært dårlig sak for kommunen. Man kan likestille Kringelnesset og masseuttaket og Brattåsen masseuttak i Hadsel.

Boligene i Kvalsauk vil gjøre presset på beitelandet større og må ses i sammenheng med nærings- og boligarealet som ble forhandlet fram under «byplanen». Dessuten har Sortland kommune og reindrifta framforhandlet boligfelt og spredtbygde boliger, omtrent 40 enheter i Hongfjord-området. Reindrifta har gitt fra seg arealer hele veien, men Sortland kommune kjører saken helt til departementet på grunn av fem boliger.

Lysløype på Strand som er lagt midt inn i beitelandet, vil medføre en uholdbar beitesituasjon for reindriften. Lysløypa vil i tillegg krysse flyttveien for rein flere plasser og gjøre det umulig å være i området. Det må også sies at plassering av lysløypa er framforhandlet mellom Strand utmarkslag og reindrifta. Dette var ikke godt nok for Enoksen som fremmet eget forslag i arealplan som på alle vis rammer reindrifta, og det virker som han har et ønske om å holde konflikten med reindrifta vedlike og ikke finne løsninger. Enoksens forslag ble fremmet som et benkeforslag, og det er derfor heller ikke sendt ut på offentlig høring. Reinbeitedistriktet var derfor ekskludert fra å gi en uttalelse på dette.

Enoksens totale havari vedrørende bruken av rettsbegrepet alders tids bruk kommer til synlighet når han kobler dette opp til min siidaandel, som riktignok startet på 1980-tallet. Reindriftsretten er en kollektiv samisk rettighet og tilhører den til enhver tid samiske reineieren. Reindrifta er derfor en viktig samisk kulturbærer. Spesielt i Vesterålen og Sortland. Reindriftsretten i Sortland har til Enoksens informasjon vært knyttet til min familie i over 150 år. Det blir derfor fullstendig historieløst fra Enoksens side å hevde at reindriftsretten stammer fra 1980-tallet og min inntreden i næringa.

Det blir også direkte farlig når historieløsheten og forvrengte tolkninger av reindriftsloven blir framsatt på den måten Enoksen gjør. Det blir dessverre også farlig for demokratiet når hans tolkninger av historie og jus blir en del av Sortland kommunes tankegods om samisk næring og kultur.

Enhver god beslutningsprosess må være faktabasert og basert på gode høringsinnspill fra berørte parter.

Arild Inga

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse