annonse

Synspunkt | Militær klima- og miljøpåvirkning

Vil ha fred
Vil ha fred: (Foto: Inger Merete Elven)

  • Lesernes Meninger

Kunnskapen vi har om militær miljø- og klimapåvirkning er særdeles alarmerende, men saken er delvis tabubelagt. Selv om mer data trengs, fremgår det allerede av eksisterende forskning at militærvesenet er verdens største miljø-og klimaversting. Se for eksempel Det Internasjonale Fredsbyråets Green-booklet-studie fra 2014 (IPB.org).

For å kunne realisere Paris-avtalen om klima og de 17 bærekraftsmålene i FNs Handlingsplan for bærekraftig utvikling (2016-2030), må militærsektoren redusere sine klimagassutslipp minst på linje med sivil sektor. Ved å øke militær sikkerhet med bevilgninger opp mot 2% av BNP, som besluttet i NATO, vil klimagassutslippene også øke og færre økonomiske og menneskelige ressurser vil være tilgjengelig for å bygge det grønne skiftet som vi har forpliktet oss til og som er nødvendig for å forhindre at vår unike klode blir ubeboelig.

Det norske forsvaret sier i sin nye miljøvernpolicy fra 2018 at ”Miljøvern skal inngå som en naturlig del av all planlegging, utførelse og etterarbeid av aktiviteter” og FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, legger årlig frem Forsvarssektorens miljø og klimaregnskap. Men det uklart hvordan Forsvaret kan bidra til et bærekraftig samfunn samtidig som Forsvarssjefen i samme policydokument understreker at ”Forsvarets kampkraft skal styrkes”. Siden FFI rapportene viser at klimagassutslippene fra Forsvaret har økt med rundt 5% både fra 2015 til 2016 og fra 2016 til 2017 er det nødvendig å snu denne tendensen.

Bærekraftsmål 13 om klima skal drøftes på FNs Høynivåmøte om Bærekraftig Utvikling i New York i juli. Sivilsamfunnsorganisasjoner har gått sammen i ForUM for Utvikling og Miljø om en uttalelse hvor også militær forurensing inngår. Forhåpentligvis vil utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, som skal lede den norske delegasjonen til Høynivåmøtet, ta med seg disse innspillene.

Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) går nå i gang med en studie om norsk militær forurensing og ressursforbruk både i Norge og utenlands og andre lands militære forurensing i Norge. På sitt årsmøte i april vedtok IKFF følgende foreslag til tiltak for den norske Regjering for slik å kunne bidra til å nå FNs klimamål og Bærekraftsmålene og svare til ungdommens krav om å ta klima- og miljøkrisen på alvor:

i) Forsvarets miljø- og klima avtrykk reduseres både hjemme og ute minst på linje med den reduksjon sivilsamfunnet pålegges.

ii) Utenlandske militære styrker på besøk eller øvelser i Norge pålegges å avgi regnskap for sin miljø- og klimapåvirkning og foreta en lignende reduksjon i forurensing som det norske samfunn er pålagt.

iii) Forsvarsdepartementet deltar på linje med øvrige departementer i Samstemthetsforumet som arbeider for en helhetlig implementering av Bærekraftsmålene

iv) Norge oppfordrer andre land i NATO og i FN til også å lage et miljø- og klimaregnskap for forsvarsektoren som skal inngå som en del av deres nasjonale klimaregnskap.

Ingeborg Breines,

Medlem IKFF og tidl. direktør i UNESCO

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse