annonse

Synspunkt | Rødt vil at alle skolene opprettholdes i Sortland

: Christoffer Ellingsen, Johnny Torgersen, Susanne V. Hansen og Kamilla Fossem. (Foto: )

  • Lesernes Meninger

Rødt vil i all hovedsak gå inn for å videreføre dagens organisering av skoledrifta i Sortland. Det prioriteres å bygge ny Sortland barneskole, og at det driftes bare en ungdomsskole fra 2020. Innafor planperioden, 2019–2033, skal det vurderes endringer for Holand skole og Lamarka skole. Endringene skal i så fall bygge på at forutsetningene blir andre enn i dag.

Innbyggernes innspill skal tas på alvor

Rødt ser at det gjennom høringer til skolestruktur i Sortland er framkommet overveldende flertall for å fortsatt ha en desentralisert barneskolestruktur i kommunen. Dette er antakelig den kommunale høringen der det har vært størst oppmøte og engasjement. Tilbakemeldingene understreker den oppfatning Rødt har, at skolestruktur er det som familier oppfatter som av de mest sentrale faktorene i vurderingene for et best mulig liv i kommunen. Engasjementet er sannsynligvis også sterkt påvirka av at det er lokale politikere som (innafor i hovedsak gitte rammer) tar den endelige avgjørelsen. Altså at befolkninga oppfatter at deres mulige innflytelse er større her enn i mange andre viktige saker. Alt dette bør politikere også ta på stort alvor. Rødt legger derfor stor vekt på innspill som er kommet fram gjennom høringen både fra fagpersoner, foreldre, organisasjoner og andre.

Økonomien er kritisk

Det ligger en rekke store utbyggingsoppgaver og driftsoppgaver i nær framtid. Litt lengre fram i tid - i tillegg til skolestrukturen, også andre store økonomiske utfordringer.

Rødt er derfor svært bekymra for den nåværende økonomiske situasjonen og utsiktene framover. Dette har i hovedsak med den relative innstramninga fra statens side, men også tidligere investeringer lokalt og forventa økte krav og pålegg fra andre (eksempelvis vei, avløp, miljø- og klimatiltak).

Ingen områder kan forvente at det er rom for å velge de beste løsningene. Kommunen er tvunget til å presse mest mulig ut av tidligere investeringer på tross av at bygninger og andre forhold kan oppfattes å ha gått ut på dato.

En desentralisert skolestruktur er det rimeligste alternativ med hensyn til årlige utgifter innafor planperioden, men vil samtidig være en måte å skyve noen utfordringer foran seg på. I ei samla vurdering av økonomiske forhold og de oppgavene Sortland kommune står overfor, er valgmulighetene minimale.

Stor vekt på mennesker – mindre på bygninger

Når økonomien ikke tillater nybygg, best mulig utstyr og fysiske forhold for elevene og personalet, legger Rødt mest vekt på å holde fast på stor tetthet både av lærere og annet nødvendig personal, tilhørighet og folkehelsefaktorer i vid forstand. Det er stor sannsynlighet for at dette sikres best med en desentralisert struktur. Vi tror en mer fleksibel disponering av fagkompetanse, kan kompensere knyttet til konklusjoner som sier at store enheter gir bedre faglig utvikling og utbytte. Her er Rødt villig til å se på løsninger som vi ikke har i dag.

Endelig avgjørelse etter valget

Med den betydning dette har for innbyggerne i kommunen, det store engasjementet, sammenholdt med at rådmannens innstilling i påfallende grad er i strid med høringene, er det viktig at innbyggerne kan påvirke saka gjennom kommunevalget i september. Gjennom valgkampen kan standpunktene utdypes og påvirkes. Dette er for Rødt et viktig element i lokaldemokratiet. Endelig avgjørelse må derfor tas etter valget og før utgangen av 2019.

Punktvis er derfor Rødts konkrete standpunkt til skolestruktur og noen beslekta områder slik:

1. Rødt går inn for at endelig vedtak i skolestruktursaka gjøres etter valget og før utløpet av 2019.

2. Det startes umiddelbart etter vedtak prosjektering av nye Sortland barneskole med litt større kapasitet enn dagens skole. Plassering i Lamarka-området.

3. Det settes av areal i samme område som nye Sortland barneskole som i ettertid kan vurderes å erstatte Lamarka skole med nytt bygg og ny plassering. (Samla kan dette bli to nærliggende enheter med eventuelt klasseinndeling 1 – 4 og 4 – 7).

4. Lamarka skole opprettholdes i minst ti år til. Det gjøres nye vurderinger om Lamarka skole deretter (jamfør pkt. 3). Dette kan da også påvirkes av spørsmålet om å erstatte/bygge ut barnehagekapasiteten i Sortland ved å ta i bruk Lamarka skole som ny barnehage.

5. Holand skole opprettholdes i utgangspunktet som i dag, uten nybygg. Ved ferdigstillelse av nye Sortland barneskole (2024?), skal spørsmålet om overføring til nye Sortland barneskole (og nedlegging av Holand krets), vurderes på nytt blant annet ut fra mulige endra forutsetninger.

6. Ungdomstrinnet på Holmstad overføres til Sortland ungdomsskole fra høsten 2020.

7. Barneskolene i Sigerfjord, Maurnes, Strand og Holmstad opprettholdes i planperioden.

8. Bassenget på Maurnes rehabiliteres.

9. Prosjektering av ny idretts- og svømmehall videreføres umiddelbart med plassering i Lamarka som utgangspunkt.

10. Med utgangspunkt i forventa barnetall, er det mulig å dekke behovet for barnehageplasser de nærmeste årene innafor dagens bygningsmasse – plan om ny kommunal barnehage i sentrum settes på vent. Mulig ny barnehage kan vurderes lagt til dagens Lamarka skole.

Rødt Sortland

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse