annonse

Vær forsiktig med raudåta

181127-tjj-raudaate
Raudåte: Norges Kystfiskarlag i Bø er bekymret for konsekvensene giftstoffer mot lakselus kan få for raudåte. (Foto: Arkivfoto)

Kystfiskarlaget i Bø er bekymret for fangst på raudåte og på konsekvensene av giftstoffer som brukes mot lakselus.

  • Lesernes Meninger

Årsmøtet er bekymret for rødåta og den viktige funksjon rødåta har for fiskebestandene i våre områder det gjeldende fra egg, larver og til fisk.

Det er uttalt fra forskerhold at det er stor konsentrasjon av rødåte i våre farvann utenfor Lofoten og Vesterålen, det er derfor det hevdes at over 70 prosent av fangstbare fiskebestander i Norge har dette området som gyte- og oppvekstområdet.

Det er kommet forskningsresultater som viser at de stoffer som brukes til lusebehandling av laks har mye større negative virkninger på livet i havet enn tidligere antatt, dette blir en bekreftelse på det fiskerne har kommet med bekymringsmeldinger på. Siden rødåte er et skalldyr i likhet med reker og andre skalldyr blir de hardest rammet av disse giftstoffene.

Dette blir en bekreftelse på det reduserte rekefisket langs kysten som ligger nær oppdrett, dette kan også være en årsak til det reduserte kystnære fisket en har opplevd de senere årene. Hva skjer i gyte- og oppvekstområder hvis rødåta blir borte?

Siden rødåta er så viktig mat for fiskebestandene og at rødåta blir hardest rammet av lusegiftene er det sterkt kritikkverdig at det ikke er blitt satt en stopper for dette. At forvaltningen ved Fiskeridirektoratet, Fiskeridepartementet og Mattilsyn ikke foretar seg noe i denne saken er kritikkverdig, her SKAL føre varprinsippet gjelde.

Det er også gitt tillatelse på fangst av rødåte, dette skjer på vår/sommeren hvor resultatene etter gyting på torsk har skjedd og i en tid hvor andre arter gyter i samme området. På dette tidspunkt er torskelarver avhengig av rødåterogn.

Årsmøtet krever at føre varprinsippet skal gjelde ikke bare i ord men også i handling. Dette skal gjelde for alle ikke bare fiskerne.

Årsmøtet krever øyeblikkelig stopp av alle giftstoffer som brukes i lusebehandling ved oppdrett.

Årsmøtet krever stopp i fangst på rødåte ved kysten hvor det foregår gyting eller hvor egg og larver driver i de øvre vannlag nordover langs kysten.

Årsmøtet krever mer forskning på rødåta og dens viktige funksjon for livet i havet og forskning på negative ringvirkninger ved medikamentbruk ved avlusning i oppdrettsnæringen.

Årsmøtet viser for øvrig til tidligere vedtak i denne saken.

Årsmøtet,

Norges Kystfiskarlag, avd Bø

annonse