annonse

Ny kampflybase på Ørland sprekker med over 25 milliarder – og dette er bare starten

1485862177031.jpg
Orionfly på Andøya flystasjon. (arkivfoto) (Foto: )

  • Cato Monrad

Overforbruket ved etablering av Norges nye hovedbase for kampfly (F35) viser seg nå å bli norgeshistoriens største kostnadssprekk. 7. april i fjor var kostnaden allerede kommet opp i 18 milliarder kroner, og mye gjenstår.

 

Bakgrunn:

I 2012 vedtar Stortinget at det skal bygges ny kampflybase på Ørland. Kostnaden som oppgis er fem milliarder. Kostnadsrammen inkluderer etablering av ny  QRA-base på Evenes.

Lokaliseringskampen om etablering av ny kampflybase har pågått over flere år,  og Ørland velges grunnet lavest pris. Bodø hovedflystasjon har inntil nå vært base for Norges jagerfly, i tillegg har flystasjonen levert QRA-beredskap til Nato. QRA er fly som står på 15 minutters beredskap for å identifisere fly som beveger seg inn/mot eller langs norsk luftrom.

I evalueringen Forsvaret leverer til Stortinget går det frem at en videreføring av Bodø som hovedflystasjon vil komme på 8 milliarder, mens en ny etablering på Ørland vil komme på 5 milliarder. Flymiljøet reagerer kraftig på dette, men protestene blir avfeid fra Forsvarsdepartementet.

Flymiljøet reagerer blandt annet på at tallene som omhandler Bodø er kraftig oppkonstruert, og tilsvarende nedkonstruert når det gjelder Ørland.

Videre mener flymiljøet at Bodø hovedflystasjon ligger bedre strategisk til og fungerer både som hovedflystasjon og QRA-base. Ingen forstår regnestykket til Forsvarsdepartementet der det fremgår at det er billigere å bygge ny base på Ørland med QRA på Evenes enn å videreføre en velfungerende base i Bodø som leverer begge tjenestene. (Hovedbase/QRA)

Stortinget følger regjeringens innstilling og vedtar nedleggelse av Bodø Hovedflystasjon. Etter vedtaket legger Forsvarsdepartementet lokk på saken og videre spørsmål henvises til at det er gjort et stortingsvedtak.

 

Tidslinje:

 

2012:

• Stortinget vedtar ny kampflybase på Ørland.

• Kostnad: 5 milliarder. Dette inkluderer etablering av QRA på Evenes.

 

11. desember 2014

Nå  kommer de første signalene om overskridelser: Ifølge sjefen i Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson, regner Forsvaret med at det ville komme overskridelser. Det er nå snakk om at kostnadene blir 3–4 milliarder kroner høyere enn rammen på fem milliarder.

Så allerede i 2014, to år etter vedtaket, er Ørland nå dyrere enn å videreføre Bodø hovedflystasjon, herunder er det ikke medtatt utbygning av QRA på Evenes som er kostnadsberegnet til 1,5 milliarder.

Konklusjonen er at det allerede i 2014 kan vises til en kostnadssprekk på 5,5 milliarder. På to år har prisen doblet seg.

Etter dette skrur Forsvarsdepartementet igjen alle informasjonskraner. Store aviser som Aftenposten, med de  resurser de råder over, kommer ingen vei med departementet. Alle ansatte pålegges munnkurv.

 

2016:

Over Statsbudsjett i 2016 bevilges det friske 8,4 milliarder, og prosjektet er nå oppe i 13.5 milliarder.

 

7. april .2016.

Fra et internt møte 0.7.04.2016 mellom Ørland kommune og Forsvaret blir det kjent at kostnadene nå er kommet opp i svimlende 18 milliarder kroner.

I ettertid av dette møtet har kostnadene økt kraftig.

 

15. april 2016

Regjeringen ber nå om å igangsette tre nye eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter ved Ørland flystasjon.

 

Kjøp av Hårberg skole fra Ørland kommune.

Forsvarsdepartementet har gjennom høsten 2015 forhandlet med Ørland kommune om et mulig kjøp av Hårberg skole. Hårberg skole ligger tett ved hovedinnkjøringen til Ørland flystasjon, og et kjøp av skolen vil gjøre det mulig for Ørland kommune å flytte undervisningen til et mer egnet område i kommunen. Bygging av en ny barneskole vil sikre både nåværende og fremtidige elever og lærere ved barneskolen gode læringsvilkår og et godt skolemiljø både innendørs og utendørs. Ørland kommune har akseptert et tilbud om å kjøpe Hårberg skole for 100 millioner kroner. Hårberg skole vil inkluderes i Forsvarets øvrige eiendomsmasse på Ørland. Hvordan skolebygget skal benyttes, er så langt ikke klart. Frem til ny skole står ferdig høsten 2017, vil kommunen fortsatt få bruke Hårberg skole.

Prosjektets kostnadsramme er 105 millioner kroner.

 

Nytt forsyningslager:

 

Det nye forsyningslageret for F-35 skal stå ferdig høsten 2017 i forbindelse med mottaket av de første flyene på norsk jord. Lageret skal støtte vedlikeholdet av F-35-flyene med deler og komponenter, og lokaliseres i nærheten av vedlikeholdsbygget til F-35 for å sikre en effektiv håndtering av materiell og deler. Forsyningslageret er tilknyttet det internasjonale nettverket for forsyningsbeholdninger for F-35 som understøtter flyene i de landene som samarbeider om forsyningsløsningen.

Prosjektets kostnadsramme er på 177 millioner kroner.

 

Ny Boenheter:

 

Etableringen av kampflybasen gjør det også nødvendig å tilpasse Forsvarets tilbud av boliger og kvarter til soldater. En kartlegging av status på eksisterende forlegninger og framtidig behov, har vist at antallet befalskvarter må økes med cirka 150 boenheter. I denne omgang godkjennes det bygging av 50 boenheter, mens de resterende 100 vil bli foreslått godkjent på et senere tidspunkt. De 50 boenhetene vil bli bygd i nærheten av eksisterende befalsforlegninger. Prosjektets kostnadsramme er 113 millioner kroner.  X 3. Totalt: 339 Millioner

 

Dato: 15.04.2016

 

Totalt kostnad er oppe i  18 milliarder 621 Millioner.

 

Nå kommer kostnader flymiljøet i Bodø allerede etterlyste i 2012, og som ikke var medregnet i regnestykket Bodø/Ørland.

Denne posten alene er dyrere enn å videreføre Bodø Hovedflystasjon.

 

Bygging av nye tredjegenerasjons shelter (Bombesikker flyhangar).

 

I denne omgangen ber Regjeringen om midler til å bygge 12 shelter,  etter vår informasjon vil posten gjenta seg fire ganger. Dette gir vår nye kampflybase totalt 48 fly-shelter. Tallet er logisk da vi totalt kjøper 52 nye fly.

21. april 2017

Regjeringen ber nå Stortinget om godkjenning til å bygge tolv nye hangarer for F-35 kampfly på Ørland flystasjon. Prosjektet for etablering av hangarløsning er foreslått gjennomført innenfor en kostnadsramme på 2 milliarder 266 millioner kroner.

Dette gir en kostpris per hangar på 189 millioner. Kostnadene omhandler kun hangarer og ikke omkringliggende fly-operative flater, herunder vil denne kostnaden øke.

Det kan i denne forbindelsen nevnes at både Bodø og Andøya har denne typen hangarer.

 

Fase 1.2 milliarder 266 mill krAntall: 12 totalkostnad
Fase 2.4 milliarder 532 mill krAntall: 24 totalkostnad
Fase 3.6 milliarder 798 mill krAntall: 36 totalkostnad
Fase 4.9 milliarder 064 mill krAntall: 48 totalkostnad

Totalkostnad nye tredje generasjons hangarer 9.064.000.000.

 

Totalkostnaden er nå kommet opp i 27 milliarder 685 millioner. Mange av tilleggskostnadene er unndratt offentlighet, så det totale kostnadsbilde vil nok med klar margin passere en overskridelse på 25 milliarder kroner.

2025:

Når alle flyene har landet og den siste prydbusken er plantet vil vi nok se samlet kostnader, statlige og kommunale, på nærmere 40 milliarder.

Så kan man undres, hvordan er dette mulig – og får dette noen konsekvenser ?

For å ta det første først: Man vet på forhånd at Stortinget aldri vil kunne godkjenne en investering på 40 milliarder når det finnes et bedre alternativ. Så da trengs en plan.

Mål og metodikk:

Regjeringen ønsker å etablere ny kampflybase på Ørland. Det kan overhode ikke være tvil om at kostnadene på forhånd er kjent, i tillegg finnes det et klart bedre alternativ som allerede er velfungerende og har vært det gjennom flere tiår. (Bodø)

For å nå et politisk mål som ikke lar seg gjennomføre økonomisk etableres det en teknikk som består av to nøkkeltall, et negativt og et positivt. I tillegg konstrueres den en tidslineær investeringsplan. Dette er forsåvidt en kjent teknikk/metodikk. Denne teknikken ble mye brukt av den nåværende amerikanske presidentens far ved enorme boligutbygginger på tredvetallet i USA. Man låser investoren, i dette tilfelle den Norske stat ved Stortinget, inn i forpliktelser det er vanskelig å komme seg ut av. Med andre ord: prosjektene ferdigstilles ikke før det er fullfinansiert.

Tidslineær investeringsplan:

201220132014201520162017osv –>2024
5 mill1 mill1 mill8 millosvosvosv40 mill
Start      Mål

 

Overskridelser gjennom planen forklares eller bortforklares på mange forskjellige måter: uforutsette utgifter, endret sikkerhetspolitisk situasjon, strengere miljøkrav, nye Nato-krav osv. En setning som blir mye brukt er: Statsråden hadde på daværende tidspunkt ingen informasjon om økte kostnader og kan herunder ikke stilles ansvarlig for budsjettoverskridelsene. I tillegg er tiden på Forsvarsdepartementets side.

 

Nøkkeltall

 

Nøkkeltallene knyttes opp mot den enkelte basen. Vi velger å knytte disse nøkkeltallene opp mot Forsvarets ønske om å legge ned Andøya flystasjon. Dette grunnet at vi kjenner dette tallmaterialet bedre.

Hvordan skape negative eller positive nøkkeltall

 

Et negativt nøkkeltall består hovedsakelig av to ting: en negativ priskalkyle påfulgt av negativ psykologi. En enkel forklaring på dette er følgende: du gjør deg klar til å gå på visning. Huset er helt fantastisk, veldig stort med to etasjer, flere bad,  stor stue, det er tilhørende spisekjøkken og vitskap. Hagen er på ett mål og innehar plen rosebedt og utvendig boble badekar. Det er kun fem minutter til toget, så dette er helt perfekt.

Her er forutsetningen at det finnes kun én kjøper, altså du, eller i vårt tilfelle Stortinget.

Når du møter selgeren starter du samtalen på følgende måte: huset er altfor stort, det er tungvindt med trapper, med så mange bad blir dette dyrt å vedlikeholde, hverken jeg eller min kone drikker vin, så vin-skapet er for vår del en bortkastet investering. Når du kommer ut i hagen uttaler du følgende: det blir meget kostbart å vedlikeholde så mye uteområde, boblebad har du aldri vært glad i, og det første man må starte med er å fjerne alle rosebuskene siden både du og din kone er allergisk. Dette med å bo så nært toget må vel være en belastning og vil selvfølgelig innvirke på prisen.

Det er nå etablert et negativt utgangspunkt som vil påvirke nøkkeltallet, man bruker alle fordelene og snur de fra pluss til minus.

For å etablere et positivt nøkkeltall selges dette inn motsatt. Du skal selge et slitent gammelt hus, huset er lite, har minimalt med tomt, og har stått tomt lenge. Huset ligger i et dalføre uten sol, og har hverken innlagt strøm eller drikkevann.

Her brukes metodikken omvendt:

Huset er lite, lett å vedlikeholde, tomten trenger minimalt med vedlikehold og man plages ikke av solen. Man kan legge bak seg byens mas og stress, og man kan gå og hente sitt eget drikkevann. Om kvelden kan man kose seg med levende lys og fyr på peisen.

Så over til praktisk bruk av nøkkeltall ved Andøya flystasjon:

For å oppnå regjeringens ønske må det nå skapes et negativt tall. Man tar tak i alle positive fordeler, og snur de fra pluss til minus. Her tar vi tak i fire faktorer. Det forutsetter at forsvarssjefens fagmilitære råd legges til grunn. Det var aldri snakk om innkjøp av store våpenbærende fly før vedtaket i Stortinget ble fattet. I forsvarssjefens anbefaling brukes betegnelsen fullverdig MPA, noe som videreføres av forsvarsministeren som MPA. Et vesentlig ord i denne prosessen er nå utelatt, fullverdig. Dette ordet har enorm kostnadsmsessig verdi og utelates.

 

Andøya FlystasjonPLUSSMINUS
Suverene fly-operative flaterAF er spesialtilpasset fullverdige MPA-fly og er i henhold til Nato en av Europas beste baser. osvAF er for stor i henhold til forsvarets fremtidige MPAoperasjoner, osv
StøyAF stekker seg over et stort område og vil grunnet sin beliggenhet være det beste valget når det gjelder støy. Ved bruk av stasjonens tverrvindbane vil støybelastningen være minimal, dette kontra Evenes som ligger inneklemt av fjell. Støy fra Evenes vil sende ekko frem og tilbake i motsetting til AF der lydbølgene beveger seg ut over åpent landskap/hav og forminskesKostnadene ved å forbedre tverrvindbanen må oppkonstrueres i henhold til pris. Det må være et mål å få så mange hus inne i støysonen som mulig. Husprisene på de boligene som kommer i støysonen må pålegges maksimal takst for å øke tallet.
BeliggenhetSuveren flyoperativ beliggenhet, kort avstand til MPA-systemets operative operasjonsområde, enkel visuell innflyving ved feil på fly eller bakke systemer.To flystasjoner innen 10 mil, vanskelig å få personell grunnet avstand til offentlige tilbud.
LuftvernAF er vel den flystasjonen i Norge som kan vise til den absolutt beste forutsetningen for luftvern, åpen sikt 300 grader, gode muligheter til andre våpensystemer som kan eliminere innkommende missiler. Det kan fritt åpnes ild mot åpent hav.AF ligger åpent til for angrep med missiler -Evenes ligger skjermet beskyttet av høye fjell.
I tillegg vil langtrekkende luftvern på Evenes beskytte andre militære mål.

 

Dette er veldig kort illustrert, men viser hvordan modellen anvendes. Dette tydeliggjør seg spesielt når det gjelder støy og luftvern. Her konstrueres modeller som er vanskelig å overprøve innen den tidsrammen man har før et vedtak. Her utsettes også opplysninger maksimalt for å ytterligere komplisere etterprøving av tallmaterialet.

Som en avslutting på dette kan det vel nevnes at et Orion-fly som tar av mot sør ikke er hørbar på den sivile terminalen.

Når det gjelder luftvern er det vel ingen fordel å ligge skjermet til inne blandt fjell. Dette gjelder både sensorer for å oppdage innkommende missiler og sporing av missilet gjennom dalfører.

I denne forbindelsen satser jeg min stemme på åpent landskap rundt Andøya.

 

Videre holdes kortene tett til brystet og alle som stiller spørsmål vedrørende tallene blir avfeid som uvitende kunnskapsløs osv.

Dette systemet danner nå grunnlag for investeringer med uante utfall og kostnader.

 

Kan dette virkelig være lovlig?

Etter samtaler med statsadvokaten ser de ingen påtalegrunn i så måte systemet mangler kontroll under prosessen, og kan med dette utvikle sitt eget liv. Er det igangsatt og godkjent i Stortinget har vi per i dag ingen demokratiske systemer som kan stoppe denne investeringsmodellen.

 

I USA ble amerikanske myndigheter etter hvert klar over denne praksisen, og her ble det innført kontrollorganer som følger statlige investeringer fra dag til dag. Ved overskridelser blir investeringsansvarlig innkalt og må avgi utfyllende rapport som beskriver avviket. I en amerikansk høring ville nok Ørland hovedflystasjon allerede blitt stoppet i 2014, og i dag vært go-cart bane med tidligere forsvarsminister som baneansvarlig.

 

Dagens fungerende kontrollinstanser som Kontroll- og konstitusjonskomiteen og riksrevisjonen kommer til i ettertid. Det de da kan konkludere med er at prosjektet har åpenbare feil og mangler, og er svært beklagelig.

Vi ser jo nå konturer av dette der Forsvaret på en måte nekter Riksrevisjonen innsyn i eget regnskap. Dette innebærer at store deler av fremtidige forsvarsinvesteringer i realiteten ikke er godkjent av Stortinget.

Alle nye forsvarsprosjekter underfinansieres, og den reelle regningen kommer som ekstra poster i ettertid.

Det virker som dette er malen for å gjennomføre store og dyre prosjekter. Dette er prosjekter som ellers kunne blitt skrinlagt om Stortinget hadde vært klar over den reelle kostnaden.

Man ber altså Stortinget vedta investeringsposter man i utgangspunktet vet ikke stemmer. Praksisen er et klart brudd på regjeringens opplysningsplikt til Stortinget, men har til nå ikke fått noen konsekvenser.

I verste fall står vår forsvarsminister skolerett i en høring og sier: Som forsvarsminister hadde jeg på daværende tidspunkt ingen informasjon om økte kostnader og kan herunder ikke stilles ansvarlig for budsjettoverskridelsene.

 

Overskriften på mitt innlegg viser til at dette bare er starten. Forsvarsdepartementet er nå som nevnt igang med å legge ned og flytte driften av QRA og nye Maritime Patruljefly fra Andøya til Evenes.

Denne prosessen som nå er igangsatt har klare paralleller til etablering av ny hovedbase for våre nye kampfly, F 35.

Ser man statistisk på dette vil kostnadene ved etablering av ny Base for vår arvtaker etter Orion-flyene, P-8 Poseidon, og QRA  på Evenes, koste tre ganger så mye som opprinnelig budsjettert.

Fagpersonell anslår etablering av ny MPA-base på Evenes til rundt 15 milliarder.

Med en budsjettert pris på 3,5 milliarder vil man da få en kostnadssprekk på 11,5 milliarder. 

Dette blir tross alt småpenger sammenlignet med Ørland, og forutsetter at utbygningen på Evenes faktisk kan gjennomføres.

 

Hva sitter man så igjen med? Her kan man vise til fagpersonell som uttaler seg om prosessen rundt nedleggingen av Andøya Flystasjon. De beskriver utviklingen med få ord: Dyrt, dårlig og det verste resultatet for Norge og Nato.

 

Som avsluttende kommentar vil jeg bare si: Ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten må jeg be regjeringen Ghar Støre sjekke kontoen sin. Den tidligere regjeringen har tydeligvis benyttet statens kredittkort med forfall frem i tid.

Kanskje man denne gangen skal stoppe prosessen og kvalitetssjekke tallene?

Da vil jeg med dette ønske alle våre stortingspolitikere en god sommer.

 

Cato Monrad

Sikkerhetsrådgiver GSS As.

Security planning and risk management.

annonse