annonse

Synspunkt | Skolestruktur og økonomi

Oddmund Enoksen (SV).
Oddmund Enoksen (SV).: (Foto: Mareno Leonhardsen)

  • Lesernes Meninger

Det er mange og gode argumenter for å opprettholde skolene i Sigerfjord og Maurnes. Så mange at SV stemte imot nedlegging da kommunestyret i juni behandla kommunedelplanen for framtidig skolestruktur. Og så gode at SV går inn for å endre kommunedelplanen hvis det etter valget viser seg mulig å samle politisk fleirtall for dette.

Men økonomi er definitivt ikke et argument for å opprettholde de to skolene. Senterpartiets Karl Erling Nordland tar derfor feil når han hevder at det vil koste Sortland kommune 12 millioner i ekstra årlige utgifter å flytte elevene i Sigerfjord og på Maurnes til en ny skole på Strand.

Det Senterpartiet glemmer, er at både Sigerfjord og Maurnes er gamle skoler. Sigerfjord er bygd i 1963. Maurnes i 1954 (første byggetrinn). Begge disse skolene har derfor begrensa levetid.

Sortland barneskole er fra 1956. Det er enighet om at denne skolen må erstattes av en ny skole. Det vil være dårlig økonomi å fortsette å flikke på den.

Når både Sigerfjord skole og Maurnes skole ikke er mange åra yngre enn skolen på Sortland, må det påregnes at begge disse skolene må erstattes av nybygg innenfor en tidsramme på 10-15 år. Da vil det selvsagt påløpe ekstra kapitalkostnader. På samme måte som det vil bli ekstra kapitalkostnader ved bygging av en ny skole på Strand som skal romme både elevene fra Sigerfjord og Maurnes.

Når man skal vurdere økonomien i skolestrukturen, nytter det ikke å stirre seg blind på de årlige kostnadene de nærmeste 10 eller 15 åra. Kostnadene må sjås i et betydelig lengre perspektiv. Og da vil regnestykket bli annerledes enn det Nordlund har presentert. Det vil bli dyrere og ikke billigere å opprettholde skolene i Sigerfjord og Maurnes.

Hvis man kun vektlegger økonomi, vil den billigste løsninga være å erstatte alle eksisterende barneskolene i kommunen med en ny stor skole i Sortland sentrum. Det ville bli en skole med rundt 900 elever. Prognosene tilsier omtrent samme elevtall 15 år fram i tida.

En skole med 900 elever anses i norsk målestokk for å være en stor skole. I internasjonal skoleforskning vil en slik skole bare bli ansett for å være en middels stor skole.

Det er ingen tvil om at skoledriftskostnadene – målt som kostnader pr elev – vil være lavere enn om samme elevtall spres på fleire skoler.

• Lønnskostnadene til lærere vil bli redusert fordi man får mulighet til å fylle opp klasser med fleire elever.

• Kostnadene til SFO vil også bli lavere.

• Kostnadene til bygningsdrift vil også bli lavere. For det koster meir å drifte fleire enheter som også ligger geografisk spredt

• Kostnadene til skoleskyss vil øke.

• Kapitalkostnadene vil også bli lavere. Ikke de første åra. Da vil kostnadene være større. Men over tid vil kostnadene bli lavere sammenligna med alternativet hvor fleire skoler over tid må erstattes med nye skoler.

Det som er sagt om kostnadene ved én ny skole sammenligna med å beholde eksisterende skoler, vil gjelde tilsvarende, men i mindre grad, om Sigerfjord og Maurnes blir nedlagt til fordel for en ny skole på Strand.

Ved valg av skolestruktur er det mange forhold som må vurderes og veies opp mot hverandre. Økonomi er bare ett av disse. Og jeg tror alle vil erkjenne at bildet ikke er svart eller kvitt.

Skolene i Sigerfjord og Maurnes har etter SVs vurdering livets rett. Og det er viktig å lytte til de som sokner til disse skolene. Det store fleirtal av disse ønsker å beholde skolene. Det ønsket meiner SV at det er riktig å støtte opp om.

Oddmund Enoksen,

kommunestyrerepresentant Sortland SV

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse