annonse

Dette er statsbudsjettet

Siv Jensen
Siv Jensen: Finansminister Siv Jensen (Frp). (Foto: Kommunaldepartementet)

Regjeringa kutter veksten i bruk av oljepenger.

Tor Johannes Jensen

Finansminister Siv Jensen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 som et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn.

Hun viser til at det er god økonomisk vekst i Norge og at stadig flere kommer i arbeid. Nå blir veksten i bruk av oljeinntekter mindre enn de siste årene.

Regjeringen prioriterer skattelettelser.

Oppsvinget

Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, ifølge finansministeren. Anslaget for den økonomiske veksten i år er justert opp med 0,4 prosentenhet til 2 prosent fra revidert nasjonalbudsjett 2017.

Fallet i petroleumsinvesteringene er i ferd med å snu til ny vekst. I 2018 ventes det en vekst på 2,2 prosent.
Arbeidsmarkedet er i bedring, og arbeidsledigheten faller over hele landet. Veksten i sysselsettingen øker, og nedgangen i sysselsettingsandelen ser ut til å ha stoppet opp.

Regjeringa venter enda høyere vekst i sysselsettinga og lavere arbeidsledighet.

Bruken av oljeinntekter anslås til 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent.

Skatter og avgifter 

Regjeringa foreslår nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen om lag tre milliarder kroner.

Regjeringen vil kutte skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 til 23 prosent i 2018 både for selskap og personer.

Justere trinnskatten, men slik at de aller fleste får lavere skatt på sist tjente krone.

Oppjustere utbytte innenfor alminnelig inntekt slik at samlet marginalskatt på utbytte, inkludert selskapsskatten, holdes om lag uendret.

Øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten fra 10 til 20 prosent.

Dessuten foreslår regjeringa å fjerne eiendomsskatten på produksjonsutstyr og -installasjoner, med en overgangsordning over fem år. Men ikke med start før i 2019.

Redusere maksimal sats på eiendomsskatt i innføringsåret fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten bare økes med maksimalt én promille i året, ikke to.

Fjerne fradraget for merutgifter til kost hvis det kan tilberedes mat i pendlerboligen. Pendlere som ikke har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen, vil fortsatt få fradraget.

Gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen blir borte.

Regjeringa vil avvikle skatteklasse 2, slik den også før har prøvd på.

Fjerne skattefritaket for inntekter fra korttidsutleie av egen bolig. For utleieforhold over 30 dager vil skattleggingen være uendret.

Øke den lave satsen i merverdiavgiften fra 10 til 12 prosent.

Redusere satsen for vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fra 26 til 23 prosent fra nyttår.

Differensiere engangsavgiften for ladbare hybridbiler etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018.

Fjerne fritaket for engangsavgift for elbiler og innføre samme vektfradrag som for ladbare hybridbiler. Dette innebærer at bare de aller tyngste elbilene får engangsavgift. Det er dårlig nytt for Tesla-kjøpere, mens mindre elbiler går fri.

Frita elbiler for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift.

Videreutdanning for lærere

Det gis nesten 1,5 milliarder kroner til videreutdanning av lærere og skoleledere. Omtrent 5.500 lærere vil få tilbud om videreutdanning i 2018.

Oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fortsetter med satsinger på over en halv milliard kroner. 40 millioner kroner til yrkesfagene, blant annet til å innføre en lektor 2-ordning for yrkesfagene.

Midler til over 600 nye fagskoleplasser og opptrapping av 500 IKT-studieplasser.

Fortsette opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte ved å utvide studiestøtten for heltidsstudenter med en kvart måned i 2018.

Mer til veier

Nær 61 milliarder kroner til oppfølging av Nasjonal transportplan. Det er en økning på om lag 3 milliarder kroner fra 2017.
Øke tilskuddet til selskapet Nye Veier AS til 5,3 milliarder kroner årlig fra 2018.
23,1 milliarder kroner til jernbaneformål. 
Øke tilskuddet til viktige kollektivprosjekter i de største byene.

Helse

Legge til rette for en vekst i pasientbehandlingen ved sykehusene på om lag to prosent.
Legge til rette for investeringstilskudd til 1 800 heldøgns omsorgsplasser.
Starte et forsøk med primærhelseteam i 2018. Teamet vil bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Målet er å sørge for mer tilgjengelige og bedre koordinerte tjenester for pasienten.
Innføre et nasjonalt program for screening av tarmkreft, som skal være på plass i 2019.

Kommunene

En realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2018 på 4,6 milliarder kroner. Realveksten i de frie inntektene anslås til 3,8 milliarder kroner.
300 millioner går til opptrappingsplanen for rusfeltet, 200 millioner kroner med tidlig innsats i barnehage og skole og 200 millioner kroner med forebyggende tiltak for barn, unge og familier.

Fylkeskommunene får 100 millioner kroner som særskilt fordeling til fergefylkene, for å unngå store kutt.

Forsvar 

Øke bevilgningene til ulike formål i langtidsplanen for forsvarssektoren med 2,5 milliarder kroner i 2018.

Blant satsingene er økte bevilgninger til de operative funksjonene i Forsvaret. Dette gir rom for økt bemanning, mer trening og kortere reaksjonstid i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Øke satsingen på Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten.

Justis og beredskap

660 millioner kroner i 2018 til etablering av et nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet.
102,8 millioner kroner til kjøp av tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.
Til sammen 798 millioner kroner i 2018 til nytt fengsel i Agder og bemanning av dette.

Sosialt sikkerhetsnett

Videreføre den økte bevilgningen på 26 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som ble gitt i Revidert nasjonalbudsjett 2017.
Øke bevilgningene til kvalitets- og kompetansetiltak i den kommunale barnevernet med 35 millioner kroner i 2018.
40 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet.
Øke satsingen på tidlig innsats i barnehage og skole med til sammen 100 millioner kroner i 2018.
Videreføre den særskilte innsatsen for unge arbeidsledige under 30 år som trenger et arbeidsrettet tilbud.
Videreføre satsingen på bedre oppfølging av langtidsledige som nærmer seg slutten av dagpengeperioden.



annonse

annonse

annonse