annonse

Går fiskeindustrien i sømmene med bredt anlagt aksjon

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto: Politi (Foto: Inger M. Elven)

Dårlige bosteder, dårlig lønnsforhold og trygdesvindel er blant det A-krimsenteret i Nordland ser nærmere på, etter en kontrollrunde i fiskeindustrien i mars, der 17 bedrifter er besøkt. Flere mistanker om trygdesvindel undersøkes etter kontrollrunden, melder politiet.

Mareno Leonhardsen

– Det er hentet inn en masse dokumentasjon og informasjon fra kontrollene som vi nå starter med å gå gjennom, sier koordinerende leder av A-krimsentret i Nordland, Per Thomassen. Det innebærer at etatene ennå ikke har fullstendig oversikt over resultatet av kontrollene, men foreløpig er følgende forhold avdekket:

Lang liste

• Stor variasjon i kvalitet på husvære for arbeidere: alt fra nytt til mange gamle bygninger.

• Flere kritikkverdige forhold i forbindelse med bosted, blant annet brudd på brannverninstruksen.

• Det er gjennomført samtaler med et stort antall utenlandske arbeidere. Arbeiderne er blant annet gjort kjent med norske lover og regler, særlig når det gjelder tarifflønn. Det er også gjennomført samtaler med ledelsen på fiskebrukene.

• Det forekommer også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og kviletid.

• Noen arbeidere må be om forskudd på lønn, fordi det har vært for lite timer denne sesongen, og arbeiderne har således ikke hatt råd til å betale for mat og lignende.

• Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7-8 Euro i timen. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyser at de ikke får overtid.

• Det er avdekket forhold og brudd, i forbindelse med at arbeidstakere må dekke arbeidstøyet selv. I henhold til arbeidsmiljøloven skal dette dekkes av arbeidsgiver.

• På noen arbeidsplasser har arbeidstakere forsvunnet fra virksomheten når kontrollmyndighetene har møtt opp.

• På ett av fiskebrukene forsvant tolv utenlandske arbeidere fra fiskebruket dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og kontrollert bruket.

• Daglig leder på ett av fiskebrukene ønsket ikke å opplyse hvor arbeiderne til virksomheten var forlagt. Vedkommende ønsket ikke å samarbeide med kontrollmyndighetene, når det gjaldt dette.

• Nav vil utrede mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel etter kontrollen.

Tverretatlig

Arbeidskrimsenteret i Nordland er en tverretatlig enhet med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og Politiet.

I uke 10, 11 og 12 er det gjennomført en rekke kontroller i fiskerinæringa i Lofoten og Vesterålen, der opptil 26 medarbeidere fra ulike etater deltok. Kontrollene er i hovedsak ettet mot hvordan fiskeindustriarbeidere fra utlandet har det, i forhold til rettigheter og plikter. Mer enn 200 arbeidere ble kontaktet, forteller Thomassen.

A-krim

– Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Det er handlinger som bryter med norsk lov om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter – gjerne utført organisert – og som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen, melder politiet.

– For å kunne fange opp omfanget av denne typen kriminalitet arbeider flere etater tverretatlig sammen, ledet av A-krimsentret i Nordland. Hovedmålene for kontrollene i fiskeindustrien har vært å få oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive fremtredende modus knyttet til arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen, sier koordinerende leder av A-krimsentret i Nordland, Per Thomassen.

– Skuffende

– Resultatet er skuffende, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, etter kontrollen.

– Kontrollen avdekket blant annet flere tilfeller av sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. Dette viser at kampen mot kriminalitet i fiskerinæringen er viktig. Det er et arbeide jeg fortsatt vil prioritere, sier fiskeriminister Nesvik.

– I vintersesongen er det stort behov for arbeidskraft i næringa, og mange kommer fra land som Litauen, Romania og Polen. Jeg venter at aktørene er seriøse og at spillereglene i arbeidslivet blir fulgt. Det handler om den enkelte arbeidstaker, og om lik konkurranse for alle.

– Som en del av regjeringas strategi mot arbeidslivskriminialitet, har Norge ledet an i arbeidet mot økonomisk kriminalitet i fiskeribransjen i landene rundt Nord-Atlanteren, gjennom etterretningsgruppen North Atlantic Fisheries Intelligence Group (NA-FIG), sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse