annonse

Jernbane i nord

Illustrasjon
Illustrasjon: Jernbanebrua på repareres der jernanen krysser E6 i Mo, etter at en gravemaskin skadet brua. I mellomtida er det omkjøring. (Arkivfoto) (Foto: Mareno Leonhardsen)

Organisasjonen For Jernbane (FJ) deler fullt ut Jernbaneforum Nords (JBFN) skuffelse over handlingsprogrammets lave prioritering av banenettet i nord.

Mareno Leonhardsen

– Nordlandsbanen må oppgraderes til intercity-standard i en samkjørt utbygging med Dovrebanen og tiltak på Rørosbanen. Men den totale løsningen betinger et positivt vedtak om Nord-Norgebanen og realisering av en moderne nordnorsk jernbanekorridor fra Trondheim til Tromsø. Skal vår nordlige landsdel gis utviklingsmuligheter som balanserer resten av landet blir det problematisk når store og tunge infrastrukturinvesteringer i sør ikke i rimelig grad kompenseres i forhold til resten av landet, hvor Nord-Norge i mangt blir taperen, sier FJs nestleder Gunnar A Kajander.

Malmbanen

– FJ vil dessuten vektlegge potensialet med at Nord-Norgebanen binder sammen det norske og svenske stamnettet i Narvik. Det er positivt at prosessen med dobbeltspor på Ofotbanen-Malmbanen skyter fart. Her er det viktig at Stortinget trykker på regjeringen slik at utrednings- og planarbeidet kommer i gang i paritet med framdriften på svensk side. Tar vi med de finske planene om en arktisk bane fra Rovaniemi til Kirkenes vil en utvidet satsing på jernbaneutbygging i nord også tilføre et nordkalottisk aspekt som må regnes inn. Vi konstaterer at den svenske regjeringen ligger klart i forkant med finansiering av det første byggetrinnet av Norrbotniabanan Umeå – Skellefteå og i forlengingen realiseringen av den botniske korridoren.

Nordlandsbanen

Innsatser på Nordlandsbanen nord for Steinkjer må utvides og forseres i paritet med elektrifisering og tiltak på Trønder- og Meråkerbanen. Problemene med drivkraften på Nordlandsbanen er en voksende kritisk faktor. Det krever ytterligere fortgang i innkjøp eller leasing av nye bimodale/hydrogendrevne lok og enhetstog. Dessuten nye togløsninger for å få ned brutto reisetid. Både dag- og natt-tog-konseptene må utvikles for gjennomgående IC-tog Oslo – Bodø og med realisering av Nord-Norgebanen til Tromsø. En komplett helhetsløsning er full eller partiell elektrifisering av Nordlandsbanen også nord for Steinkjer.

Ekspressbuss Fauske – Tromsø

For å bygge synergier, øke matningen til Nordlandsbanen og få ned reisetidene må NSB/involverte togoperatører og fylkestrafikkselskapene kunne samordne og effektivisere TogBuss-forbindelsene nord for Fauske. Her foreslår vi en gjennomgående ekspressbusslinje Fauske – Tromsø. Et positivt vedtak om Nord-Norgebanen må dessuten forsere planene om en vei-tog tunnel eller bruløsning over Tysfjord.

Ny utredning

FJ bekymrer seg i likhet med andre aktører over de begrensninger som Jernbanedirektoratet har som utgangspunkt i den pågående utredningen av Nord-Norgebanen. Den omfatter kun en forlengning av Nordlandsbanen med et nytt kostnadsoverslag basert på NSBs traseforslag fra 1992 veid mot en samfunnsøkonomisk analyse. Det overensstemmer ikke med forutsetningene for en moderne nordnorsk jernbanekorridor med IC-standard på hele strekningen Trondheim-Tromsø.

Jernbane for framtiden

FJ anser at Norge og Norden på satse på å bygge ut stamnettet for høyfart basert på et flerbrukskonsept. Da må det nordlige banenettet gis samme prioritet som det øvrige stamnettet.

Kritisk

FJ er sterkt kritisk til de ideologiske føringene som styrer opp jernbanereformen. Jernbanedrift er en sammensatt kjede av komplekse faktorer som stiller høye krav på organisasjon, samordning og lederskap. Oppsplitting og konkurranseutsetting bidrar mer til kapitalfluktuasjon enn helhetlig samfunnsøkonomisk verdisirkulasjon.

– Når politikerne lar idelogi og EU-direktiv helt ta over forutsetningene for jernbanesektoren blir mangelen på forståelse for utviklingen om ti – tjue år veldig åpenbar. Er målet å klare en framgangsrik og langsiktig bærekraftig jernbanedrift, også med hensyn til det grønne skiftet, burde man organisere hele sektoren i et samordnet smart monopol med Sveits som ledende eksempel, sier FJs nestleder Gunnar A Kajander i ei pressemelding.

annonse