annonse

Synspunkt | Et aldersvennlig Norge er også viktig i Kvæfjord

Innskriver
Innskriver: Torbjørn Larsen (i midten). (Foto: Atle Trondsen)

Fylkesmannen i Troms og Finnmark arrangerte 3.september et regionalt dialogmøte om eldrereformen «Leve hele livet», hvor både kommunene, KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) deltok.

Håvard Skogly Mækelæ

Reformen har mange gode intensjoner som alle kommunene hver for seg og sammen bør jobbe med, selv om der ikke følger penger med.

Det som det koker ned til er at regjeringen etter en tid nok vil ta æra for alt det gode arbeid kommunene har gjort fra før, og tilegne det reformen.

Det henvises til den store frivilligheta, og her er et av de store paradoks.

Vi ser at de aller fleste eldre er friske og bidrar til fellesskapet med mye gratis arbeid. Det er beregnet at eldre jobbet gratis til en verdi av 25 milliarder i 2016.

Dette er faktisk litt mer enn verdiskapingen til jordbruk og skogbruk samme år.

Svært mye av dette arbeidet blei kanalisert gjennom Frivilligsentralene.

Så har Regjeringen vedtatt å flytte finansieringa til frivilligsentralene vekk fra kulturdepartementet, samtidig har de lagt om finansieringen slik at alle kommuner under 12000 innbyggere får tilskudd etter innbyggertall. Omlegginga betyr at 265 kommuner taper tilskudd. Vedtaket er gjort i 2017, men er kamuflert med en overgangsordning på fire år fram til 2021.

For kommuner i vårt område betyr det at fra 2021 taper Kvæfjord 312 268 kroner, Skånland taper 307 788, Ibestad taper 365 393, Gratangen taper 375 481, Lavangen taper 377 104, Salangen taper 335 832, Tjeldsund taper 370 155.

Kvæfjord taper ca tre fjerdedeler av tilskuddet til frivilligsentral. Når to tredjedeler av kommunene i Norge på denne måten får reduserte tilskudd går dette ut over alle de eldre som ønsker å være i aktivitet og bidra til sterkere fellesskap  i lokalmiljøene. I tillegg vil det være bare de rikeste kommunene som vil se seg rå til å drive frivilligsentral.

En tallknekker i Kvæfjord kommune regnet på ettervinteren i år ut hva dette ville si for oss, vi meldte det til våre på stortinget, på våren i år fikk kulturminister Grande skriftlig spørsmål i spørretimen om dette av Martin Henriksen AP, men han fikk et svar fra ministeren som egentlig sa veldig lite, de som vil kan gå inn på nett og finne både spørsmål og svar. Det blei også meldt som interpellasjon i kommunestyret i Kvæfjord der vi gjorde en uttalelse mot denne urettferdigheten, og her stemte alle for uttalelsen utenom FRP.

Vi hadde et håp om att dette var en glipp og at det ville bli reversert når virkningen ble kjent. Jeg må i dag dessverre bare konstatere at dette er villet politikk og nok et tiltak for å omfordele og sentralisere på bekostning av de små kommunene.

Håper dette kan være litt opplysende for flere slik at vi får et større press mot styrende myndigheter for en mer rettferdig fordeling.

Torbjørn Larsen

Ordførerkandidat for Kvæfjord Arbeiderparti

annonse