annonse

Vil komme klage i møte

: Snekkerveien skal fremstå som hovedadkomsten til Strandskogjordet, og all kundetrafikk til forretningen skal benytte denne, forutsetter kommmunen. Adkomsten fra Steiroveien kan brukes til varelevering og tungtransport. (Foto: )

SORTLAND: Coop Nordland har forutsatt at også avkjørselen fra Steiroveien kan brukes delvis som midlertidig løsning, og har klaget på vedtaket fra formannskapet om avkjørsel kun fra Snekkerveien. Det foreslår administrasjonen å lytte til.

Inger Merete Elven

Odin Prosjektering AS, som representerer Coop, varlset i et brev til Sortland kommune at man vil klage på vilkårene gitt i dispensasjonsvedtaket. Formannskapet i Sortland innvilget 24. august en midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravene i reguleringsplanen for Strandskogjordet, som medfører at Snekkerveien midlertidig kan tas i bruk som adkomst, inntil at avkjørselen fra Steiroveien er klar. I vedtaket ble det presisert at det kun tillates én adkomst til Strandskogjordet, og at midlertidig løsning fra Snekkerveien skal opphøre så snart adkomst fra Steiroveien kan tas i bruk.

Dette reagerte Odin Prosjektering på:

– Vi synes det er underlig at saken ble lagt frem med en innstilling som klart avviker fra det som byggherre og leietaker har forutsatt for å fravike utbyggingsavtalen og bygge en midlertidig, alternativ innkjøring, heter det i brevet.

Man ba videre om at det blir fattet et tilleggsvedtak i samsvar med det Coop Nordland forutsetter:

– Inn- og utkjøring til eiendommen via Snekkerveien.

– Innkjøring til eiendommen også fra Vesterålsgata via Steiroveien med vilkår om at det skal være mulighet for utkjøring til høyre på Steiroveien, men ikke lov til å kjøre til venstre ut på Steiroveien og videre til Vesterålsgata. Dette skal sikres med forbudtskilt.

Formannskapet behandler klagesaken torsdag denne uka. I innstillinga anbefales at klagen tas delvis til følge, med følgende vilkår:

– Midlertidig adkomst til Strandskogjordet via Snekkerveien må være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse kan gis. Krysset fylkesvei 82/Snekkerveien skal betjene trafikk i begge kjøreretninger, og skal være dimensjonert for semitrailer. Snekkerveien skal fremstå som hovedadkomsten til Strandskogjordet, og all kundetrafikk til forretningen skal benytte denne adkomstveien. Adkomstveien skal stenges når ny adkomst til Strandskog næringsområde er tatt i bruk.

– Adkomst til Strandskogjordet fra Steiroveien tillates for tungtransport og varelevering. Innkjøringen til forretningsområdet fra Steiroveien skal skiltes med forbud for motorvogn med unntak for lastebil/varelevering. Utkjøring fra forretningsområdet til Steiroveien skiltes med svingeforbud til venstre. Annen trafikk til/fra næringsområdet fra Steiroveien enn det ovennevnte tillates ikke før Snekkerveien stenges, ny adkomst til Strandskog næringsområde er opparbeidet og veiløsningene er etablert.

– Det anses som uproblematisk at det tillates utkjøring kun til høyre på Steiroveien fra Strandskogjordet. Dette vil trolig minske belastningen på Vesterålsgata, da utkjøringen i hovedsak vil rette seg mot boligfeltene som allerede har Steiroveien som adkomstvei, skriver saksbehandler Martine Jensen Strømsnes.

Hun gjør i saksframlegget oppmerksom på at klager og Statens Vegvesen er omforent om løsningen som foreslås i innstillingen. Statens Vegvesen har tatt forbehold om at dersom denne trafikkreguleringen ikke skulle fungere etter sin hensikt eller at det skulle oppstå problemer med trafikksikkerheten i området, må nødvendige avbøtende tiltak iverksettes. Eksempelvis gjennom at adkomsten til forretningsområdet via Steiroveien stenges med bom.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.annonse

annonse

annonse