annonse

Behandler klagene

: Kjærlighetshaugen. (Foto: Sverre Idar Lakså)

ØKSNES: Fredag skal hovedutvalg teknisk (HT) ta stilling til om klagene som er kommet inn gjør at vedtaket om å innvilge dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene knyttet til Kjærlighetshaugen må omgjøres.

Sverre Idar Lakså

Det ble mange reaksjoner da hovedutvalg teknisk (HT) vedtok å innvilge dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene knyttet til Kjærlighetshaugen. I vedtaket peker HT på at det er flere grunner som teller for å gi dispensasjon, enn det er grunner som teller for å ikke gi det.

– Mitt forslag er at vi innvilger søknaden om dispensasjon. Dette fordi vi i prinsippet stopper all utbygging i området. Vi kan ikke innvilge dispensasjoner for andre utbyggere når vi ikke vil innvilge for Atle Hansen. Vi kan ikke la en privat utbygger lide fordi dette med veiløsningen tar så mye tid. Når det en gang er gitt byggetillatelse, så kan vi ikke stoppe den, sa Inge Nilsen i møtet der dispensasjonen ble innvilget.

I etterkant har kritikken mot utvalget haglet, og både dispensasjonsvedtaket og valg av nye medlemmer til HT var satt opp som egne saker i forrige kommunestyremøte, men det ble bestemt at ingen av sakene skulle tas opp til behandling. Dermed blir ikke vedtaket prøvd i kommunestyret, og dagens medlemmer i HT fortsetter ut valgperioden.

Siden vedtaket ble fattet har kommunen mottatt seks klager/innspill. I all hovedsak tar klagene for seg en del momenter de mener HT ikke har tatt hensyn til i sin behandling av dispensasjonssøknaden.

I ett av brevene hevdes det at utvalget vurdering som sier at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ikke er en riktig vurdering, også påpekes det at barnas sikkerhet, trygg adkomst, trafikksikker vei, økt trafikkbelastning på en allerede smal og trafikkfarlig vei, trafikkfarlige situasjoner som følge av anleggstrafikk at utrykningskjøretøy kan bli hindret og større fare for trafikkulykker veier for å avslå dispensasjonssøknaden.

De andre klagene tar for seg mye av det samme, barn og unges interesser, trafikksikkerhet, økt anleggstrafikk som følge av ei utbygging på Kjærlighetshaugen, hensynet til beboerne langs dagens trasé og kommunestyrets vedtak der rekkefølgebestemmelsen ble vedtatt.

Administrasjonen skriver i saksutredninga at ingen av klagene bringer fram nye momenter som er av en slik art at vedtaket må endres. Administrasjonen skriver at HT selv må vurdere klagene som er kommet inn, og at administrasjonen står for sitt forslag til vedtak i saka, nemlig at søknaden om dispensasjon avslås med begrunnelsen at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Administrasjonen har laget to alternative vedtak som HT kan gå for. Det ene sier at HT ikke tar klagene til følge og opprettholder vedtaket, og at saka sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse, det andre sier at HT tar klagene til følge, og avslår søknaden.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse