annonse

Sortland Ap vil legge ned tre barneskoler: – Alle må få et likeverdig skoletilbud

: Ronald Steen (t.v.), Tove Mette Bjørkmo og Sigurd Jacobsen i Sortland Ap har foreslått tiltak i skolestrukturen, der de første iverksettes fra 2020. Lamarka skole vil de beholde som én av to sentrumsskoler, og som også kan romme Holand-elevene. (Foto: Inger Merete Elven)

SORTLAND: Sortland Ap vil beholde to barneskoler i sentrum, samt Strand skole og barnetrinnet på Holmstad. Resten foreslås utfaset i to etapper. Partiet vil også bygge to nye idrettshaller.

Inger Merete Elven

– Det viktigste for oss er at de barna som går i sortlandskolen i framtida skal ha et best mulig og likeverdig tilbud. Det trumfer de fleste andre argumenter i denne saken. Vi ser at der har tida gått litt ifra de minste skolene, sier Ronald Steen i Sortland Ap.

Partiet har jobbet lenge med saken. Blant annet gjennom flere styremøter og tre medlemsmøter som har hatt god oppslutning.

Tirsdag var ordfører Tove Mette Bjørkmo klar til å presentere konklusjonen, sammen med partikollegene Sigurd Jacobsen og Ronald Steen.

Forslaget innebærer at Holand skole flyttes til Lamarka skole høsten 2020, og at Lamarka skole oppgraderes med tilfredsstillende fasiliteter for elever, lærere og annet personale ved skolen.

Ap går samtidig inn for å flytte ungdomstrinnet på Holmstad over til Sortland ungdomsskole fra høsten 2020, men beholde barnetrinnet på Holmstad som i dag.

Partiet vil bygge en ny barneskole på Sortland med kapasitet for 300 til 400 elever, og foreslår at dette tiltaket blir innarbeidet i kommunens økonomiplan for 2020 til 2023.

To idrettshaller

I vedtaket heter det videre at det skal bygges en ny idrettshall med basseng i tilknytning til den nye barneskolen som bygges på Sortland.

I tillegg vil man bygge både en ny skole og en idrettshall på Strand, og også få dette innarbeidet i økonomiplanen for 2020 til 2023.

Sigerfjord og Maurnes skal slås sammen med nye Hinnøya skole på Strand.

Sortland Ap ber rådmannen utarbeide en handlingsplan for avhending og videre bruk av bestående bygningsmasse, og de ønsker at rådmannen legger fram den endelige handlingsplanen til behandling i kommunestyret innen utgangen av året.

Jacobsen forteller at det ikke har vært full enighet innad i partiet om saken, men at det har vært en modningsprosess. Vedtaket som ble fattet på det siste møtet denne uka var enstemmig.

To faser

De erkjenner at det ligger økonomiske utfordringer i vedtaket.

– Det skal innarbeides i to epoker, for at vi skal være økonomisk beredt til å ta utbyggingene. Vi deler det opp i to trinn, fordi vi ikke kan ta det i ett jafs. Vi starter på Sortland med skole og idrettshall med basseng, der en del av jobben blir å utrede beliggenhet, sier Bjørkmo.

– Det vil ligge i kortene at en idrettshall må være lett tilgjengelig for begge sentrumsskolene, supplerer Jacobsen.

I fase to ser man for seg ny skole og idrettshall på Strand. Der elevene i Sigerfjord og på Maurnes forutsettes å flytte over i den nye skolen på Strand.

I første omgang er det Holand skole og ungdomstrinnet på Holmstad som legges ned. Og i neste omgang Sigerfjord, Maurnes og det som blir gamle Strand skole.

De sier vedtaket begrunnes med nye krav til antall fag og dybden i fagene, som forutsetter sterke pedagogiske miljøer. Samt tilstanden på de gamle byggene.

– Om man ruster opp de gamle skolene, vil de uansett bli som de var for 50-60 år siden. Vi må sørge for at det er attraktivt å være lærer i Sortland, sier Steen.

– Vi mener dette vil være riktig for elevene i Sortland framover, og vi ser dette i et lengre perspektiv, der vi ruster sortlandskolen for framtida. Samtidig gir dette oss en mulighet til å realisere behovet for idrettshaller og en ny svømmehall, sier Jacobsen.

– Går ned på drifta

– Hvor skal pengene tas fra?

– Vi må jo låne. Og vi må ta det gradvis, sier Steen.

– Vi vil gå ned på driftskostnadene når vi gjør de første grepene, der vi flytter Holand-elevene til Lamarka, og flytter ungdomstrinnet på Holmstad til Sortland. Da sparer vi cirka fire millioner på drifta. Samtidig får vi økte skoleskyssutgifter på 200.000 kroner, påpeker Bjørkmo.

– Og vi sparer oss for vedlikehold på de skolene som sjaltes ut, tilføyer Steen.

– Hva skjer med de gamle skolebyggene?

– Det er ikke avklart, og det ber vi rådmannen om å utrede, sier Bjørkmo.

– Hva innebærer disse tiltakene i investeringskostander?

– Det vil vi få i den endelige handlingsplanen fra rådmannen. Men vi ser at det er store investeringer, sier de.

– Vil bevare bygdene

Bjørkmo sier hun forstår bekymringene fra bygdene, i lys av forslag om å legge ned skolene både på Maurnes, Holand og i Sigerfjord.

– Men vi har bygdehus som vi aktivt går inn og støtter. Vi skal gjøre hva vi kan for å bevare bygdene i Sortland, sier hun.

– Hvilke nye krav til skolen gjør flere av bygdeskolene uegnet?

– Det går på antallet fag og dybden i fagene, som man ikke oppnår med fire stykker i en klasse. Det er ei utvikling i samfunnet når det gjelder læringsmidler, krav til pedagoger og så videre, sier Steen.

– Stiller det også krav til byggene?

– Ja, det kunne tilby fleksible løsninger er viktig, sier Steen.

600 elever er for stort

Ap ønsker altså å beholde to sentrumsskoler, og begrunner det blant annet med størrelsen:

– 600 elever på én skole er for stort. Da tar vi ikke nok hensyn til de yngste elevene, sier Bjørkmo.

– Vi må tenke på de minste og deres skolevei, sier Steen.

– Hva med skoleveien til de yngste på Maurnes og i Sigerfjord, som i dag kan gå til skolen?

– Det er klart, det er noen flere som må skysses. Men det er ikke uvesentlig hvor lang tid de bruker på det heller, sier Steen.

– Hva er sjansen for et omforent vedtak i kommunestyret i denne saken, som alle partiene kan stille seg bak?

– Vi har laget vårt forslag, og vi må nå gå i dialog med de andre partiene i kommunestyret for å komme til størst mulig enighet, sier Jacobsen.

– Sortlands befolkning fortjener et bredt flertall for noe vi kan gå sammen om, sier Bjørkmo.

Ap-politikerne tilføyer at de tror saken vil bli avgjort i kommunestyret før kommunevalget til høsten.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på blv.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse