Forventningen til Sortlandshjelpa var stor da den ble formelt åpnet, og der statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, representant fra Statsforvalteren, ordfører Karl-Erling Nordlund, den kommunale ledelsen på området og Gretha Helen Evensen fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), var tilstede og sa fine ord om tilbudet. Evensen har hatt et nært samarbeid med Sortlandgruppa i opparbeidelsen av Sortlandhjelpa.

Tilbudet er et resultat av ett års endringsarbeid for å gi et lavterskeltilbud innen psykisk helsehjelp og hjelp mot avhengighet.

Bakgrunnen er økende ventetid for å få psykisk helsehjelp, og dermed at befolkningen og det øvrige hjelpeapparatet synes det er vanskelig å få psykisk helsehjelp i kommunen. Målet med Sortlandshjelpa er å gi lavterskel-hjelp innen kort tid, og å sørge for at hjelpen har effekt gjennom «recovery», altså uten for mye byråkrati og «samtaler».

– Hensikten er å ta inn folk med det samme de henvender seg, og at de slipper å stå i måneder på vent. Det har vært opptil et halvt års ventetid her. Terapien er gruppe- og kurstilbud, strukturerte tilbud med mange samlet i lag. Det er veldig gode effekter av det, helsmyndightene skal også stase mer på dette området. Alle ansatte skal jobbe annerledes, nå retter man søkelyset på hva man vil ha hjelp til. Tidligere fulgte man strukturerte måter. Nå skal vi gi hjelp til det folk trenger hjelp til, og effekten er ikke minst å få ned ventelistene, sa Evensen.

Hjelp uten for mye byråkrati

Ordfører Nordlund pekte på at det er en styrke at psykisk helsetilbud er under et tak.

– Et stadig mer komplekst samfunn skaper store forventninger og mange klarer dem ikke. Sortland har hatt søkelys på å forbedre seg, og nå har de gjort det. Et helt år har de arbeidet for å få det til. Det handler om hjelp som de skal gi raskt uten for mye byråkrati, sa han blant annet. – Jeg er stolt og imponert over dere ansatte for at dere er med på å bane vei for bedre helsetjeneste i Sortland.

Slagordet er «Hjelp som hjelper», og viser til at tilbudet er organisert slik at personer skal kunne ta kontakt og få psykisk helsehjelp uten behov for henvisning. Det vil være til avlastning for legetjenesten, og senke terskelen for kontakt.

Lavere terskel for kontakt vil kunne føre til at innbyggere kan få hjelp til å møte sine vansker før de vokser seg for store. Det er også et betydelig økt oppmerksomhet på brukerens engasjement i behandlingen. Det handler om å finne en balanse mellom eget ansvar og hjelp som bidrar til positive endringer.

Tilbudet retter seg mot grupper, kurs og selvhjelp, men vil også fortsette med individuelle tilbud der det er nødvendig. I arbeidet har NAPHA og Stangehjelpas «mor»; Birgit Valla vært veiledere.

Nå starter jobben

Statsekretæren tok til orde for at psykisk helsetjeneste er prioritert av regjeringen.

– Og det dere gjør her er akkurat her er det vi tenker skal gjøres for å organisere psykisk helsevern for framtida. Å senke terskelen for å søke hjelp er nøkkelen til å fange opp tilstander tidlig nok og så det ikke får utvikle seg. På lang sikt er det også viktig å fange opp tidlig nok da det har konsekvenser for kapasiteten i helsetjenesten, og kortere ventelister. Det er en spennende måte å å jobbe på, sa statsekretæren.

– I en periode i slutten av 2021 hadde vi cirka 120 mennesker på venteliste og vi så at vi måtte gjøre noe for å gi et et raskere tilbud til befolkningen. Det var her Gretha Evensen i NAPHA og Stangehjelpas Birgit Valla kom med, fortalte Olav Fenes, enhetsleder i Sortlandshjelpa, psykisk helse og avhengighet.

Han er klar på at det er nå jobben starter.

– Vi må ta vare på det vi har vært gode på og jobbe litt annerledes i møte med de som ønsker hjelp fra oss. Vi må tørre å prøve og feile for at dette skal gå bra.

– Jeg har stor forventning til at dere skal bli ledende i regionen på hvordan dere skal gi psykiske helsehjelp. Det er en tidsriktig modell, dere gir folk en tjeneste og et verktøy til at folk skal ta ansvar for egen selvhjelp, sa Evensen, som også var innom at det er lurt å trekke med seg mindre kommuner i et interkommunalt samarbeid.

– Vi erfarer at det funker godt, sa hun.