15. november 2016 vedtok Stortinget, med 75 mot 22 stemmer, at Andøya flystasjon skal legges ned sommeren 2023. Da tar de nye P-8 Poseidon-flyene over for de gamle P-3 Orion-flyene. Hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) blir da flyttet til Evenes.

Frustrasjon

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, har Støre-regjeringa varslet at Andøya flystasjon likevel ikke skal legges ned når MPA-basen flyttes til Evenes. Hva som skal skje med flystasjonen på Andenes, og de ansatte som fremdeles har arbeidssted der, er det derimot stille som i graven om.

Det frustrerer ansatte, som har levd med usikkerhet siden det omstridte stortingsvedtaket ble gjort for snart syv år siden.

Nå krever de svar. I den forbindelse har de invitert forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og statssekretær Anne Marie Aanerud (Sp) til Andøya.

– Vi har ikke fått svar på invitasjonen, som ble sendt 7. februar, og vi har heller ikke fått beskjed om at henvendelsen er mottatt, sier Stein-Håkon Eilertsen i NOF.

– Det vi ønsker, er et møte på Andøya angående avklaringene de har lovet om framtida. Det er ikke mye å forlange, mener han.

Les også

Når kommer avklaringa?

– Venter på forsvarssjefen

Bladet Vesterålen har stilt forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) flere konkrete spørsmål om saken. Blant annet om han vil takke ja til et møte på Andøya.

Gram har ikke svart på om han og statssekretæren tar turen for å møte forsvarsansatte på flystasjonen.

Han sier derimot at Andøya har ressurser som blir viktige i framtida, både sivilt og militært.

– NATO bygger nå opp evnen til å forsvare alliansens medlemsland. Det skal vi bidra til. Vi må øke kapasiteten til å ta imot og understøtte våre allierte som skal kjempe sammen med oss om Norge blir angrepet. Akkurat hvordan dette vil påvirke Andøya vil jeg komme tilbake til når jeg har fått forsvarssjefens faglige råd, sier Gram til Bladet Vesterålen.

Forsvarssjefen skal etter planen gi et nytt fagmilitært råd til våren.

– Andøya er også relevant når det gjelder militær-sivilt samarbeid innen droner og annen satelittbasert virksomhet. Dette er framtidsrettet aktivitet der Andøya har store muligheter, slår han fast.

Snart slutt

Andøya flystasjons tid som MPA-base nærmer seg slutten, med stormskritt. Siste operative tokt med P-3 Orion er planlagt 30. juni i år. Altså om kun fire og en halv måned.

For personellet er framtida usikker.

Alexander Heen i Befalets Fellesorganisasjon (BFO) mener det er helt nødvendig med politiske avklaringer nå.

– Det kommer et nytt fagmilitært råd (FMR) til våren, og det skal vedtas en ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) i 2024. Dette er viktige, overordnede prosesser. Vårt initiativ er knyttet opp mot å beholde personell, sier Heen.

– Tiden er overmoden for å avklare framtidig aktivitet og ambisjonsnivå. Slik som det er nå, med null informasjon, føler jeg at vi blir pisset på, sier Eilertsen.

Utsettelse

I fjor sommer opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Avinor skal overta lufthavnoperatøransvaret på Andøya fra Forsvaret fra sommeren 2023, altså i år.

Gram opplyste i den forbindelse at Forsvaret skal videreføre en rekke tjenester på Andøya flystasjon, fram til framtidig aktivitet og ambisjonsnivå er avklart.

Konkret legges det opp til at Forsvaret i overgangsfasen – blant annet for å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker – skal videreføre militær vakt og sikring, brann-, redning- og plasstjenesten, kapasitet til vedlikehold av bakkemateriell, kjøretøy og utstyr, en tilpasset ledelse og nødvendige støttefunksjoner samt elektrotjeneste i regi av Forsvarsbygg.

– Det må tas høyde for at denne overgangsfasen må opprettholdes til medio 2024. I påvente av avklaringer omkring Forsvarets fremtidige ambisjonsnivå videreføres også Forsvarets miljøansvar og eierskap til forvaltning av eiendom, bygg og anlegg som i dag, om ikke annet særskilt avklares i dialog med Forsvarsdepartementet, framgikk det i et brev Bladet Vesterålen fikk innsyn i tilbake i oktober i fjor.

I praksis betyr dette at deler av personellet som etter planen skulle ha Andøya flystasjon som arbeidssted fram til sommeren 2023, har fått tilbud om forlengelse med ett år.

– Det var vanskelig å få folk med på det, for mange var mentalt forberedt på sluttdatoen til sommeren, sier Heen i BFO.

Nå frykter han at den endelige avklaringa av hva Andøya flystasjon skal være i framtida kommer først når Stortinget vedtar ny langtidsplan i 2024.

– Da er det ikke sikkert at det er noen igjen her. Da vil nok de fleste enten ha funnet seg nytt arbeid, eller ha pensjonert seg, tipper han.

– Mer enn en MPA-base

Sammen med Stein-Håkon Eilertsen i NOF, hovedverneombud Finn-Allan Westjord, Ann-Eva Anfeltmo i NTL Forsvar og Jørgen Karlsen i Fellesforbundet håper Heen at Arbeiderpartiet og Senterpartiet snart innfrir løftet som ble gitt da partiene inntok regjeringskontorene, om å avklare flystasjonens framtid.

– Det skal være aktivitet her. Andøya blir ikke nedlagt. Vi har ennå folk her med erfaring og kompetanse som er viktig, både for flystasjonen og Forsvaret som helhet. Det vil være tragisk om man somler og sender resten av folket vekk, for så å starte med blanke ark igjen med en form for annen aktivitet enn MPA, sier Eilertsen.

Heen er enig:

– At MPA ikke skal være på Andøya i framtida, er ikke et argument for å vente med avklaringene. Andøya er mer enn en MPA-base, og det gjøres mange flere ting her enn å få Orion i lufta, deriblant knyttet til vertslandstøtte. Avklaringene vi etterlyser er ikke bare viktige for personellet, men også for Forsvaret, slår han fast.

I forbindelse med nedleggelsen av Andøya flystasjon, var det opprinnelig planlagt med en gradvis reduksjon i aktiviteten fram mot neste sommer. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa har derimot økt aktiviteten på Andøya.

– Det handler mye om lojaliteten til oppdraget. Nå gjør man det mer på tross av, enn for og med. Vi har fått langt større oppdrag, og mindre ressurser. Vi er stadig færre som dekker over mer. Det synes jeg det står respekt av, sier Heen.

– Burde vært enklere nå

De tillitsvalgte er klare på at det må tilføres friske midler hvis Andøya skal videreføres i en eller annen form.

Den diskusjonen må politkerne ta, mener de.

– Noen vil kanskje hevde at det er blitt vanskeligere å avklare framtida til Andøya flystasjon på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen med krig i Europa. Jeg mener at det er blitt enklere, sier Heen.

Han mener også at Senterpartiet – som har det politiske ansvaret for Forsvarsdepartementet – har et særskilt ansvar.

– Senterpartiet var veldig tydelig på hva som skulle skje med Andøya flystasjon, dersom de kom til makta etter forrige stortingsvalg. Så tapte de den kampen, som alle vet, i forhandlingene med Arbeiderpartiet. Så kom krigen i Europa, og en ny mulighet til å ta diskusjonen. Senterpartiet har derimot gått svært stille i dørene. Etter at partiet tapte slaget, og sa unnskyld for at de ikke holdt løftet, har de ikke sagt noe om Andøya, sier Heen.

Han mener, i likhet med resten av de tillitsvalgte, at tiden er overmoden for å komme med informasjon om hva framtida bringer.

– Grunnen til at det i det hele tatt går rundt på Andøya nå, er personellets lojalitet til oppdraget. Folk strekker seg langt utover det som er fornuftig for den enkelte, og ofrer seg for å fullføre, sier han.

Les også

Dette er en «game changer»

Andøya-sagaen

• I 2016 var forutsetninga at Andøya skulle fases ut som militær flystasjon og legges brakk når Evenes flystasjon er ferdig utbygd. Arealene og infrastrukturen på Andøya, som samlet utgjør om lag 12.000 mål, skulle frigjøres til nytt næringsliv. Det ble framhevet som viktig for Andøy kommune, som fikk omstillingsstatus som følge av flystasjonsvedtaket.

• Tillitsvalgte på Andøya hevdet allerede den gang at vedtaket fra 2016 ikke lot seg gjennomføre, og i 2020 kom den offisielle bekreftelsen på at de hadde rett. Da Stortinget vedtok en ny langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), var Andøya tiltenkt en rolle som «reservebase». Forsvarsdepartementet og den daværende Høyre-regjeringa kunne ikke svare på omfang og hva dette i realiteten vil medføre for flystasjonen og lokalsamfunnet, utover at man skulle sørge for strengt nødvendig vedlikehold av kritisk infrastruktur på Andøya etter at basen er lagt ned, for å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker.

• Rett før påske i fjor la Støre-regjeringa fram ei stortingsmelding om forsvarssektoren, der Forsvarets framtidige behov for Andøya flystasjon ble slått ettertrykkelig fast.

• Regjeringa varslet her at den vil gjøre Andøya til hovedbase for alliert mottak, i kombinasjon med ny aktivitet. Droner, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid ble trukket fram som konkrete alternativer i stortingsmeldinga.

• Det gjenstår å se hva Støre-regjeringa og Stortinget til slutt lander på.