– Kan ikke behandle Bø-klage

Eva Kristoffersen har søkt om å få en ny oppdrettslokalitet ved Gaukværøy i Bø.

Eva Kristoffersen har søkt om å få en ny oppdrettslokalitet ved Gaukværøy i Bø.

BØ: Fylkesmannen i Nordland er ikke habil til å behandle klagen på dispensasjon for oppdrett ved Gaukværøya i Bø, og ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevne settefylkesmann.

DEL
<div id='netboard-1'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('netboard-1'); }); </script> </div>

Det er svært delte meninger i Bø om fornuften i å legge et oppdrettsanlegg på østsida av Gaukværøya, et areal som er avsatt til fiskeriformål i kommuneplanens arealdel. Nå får Eva Kristoffersen forlenget ventetid på avgjørelsen om lokaliteten.

I sin gjennomgang av behandlinga av dispensasjon til formålet i 2016 kunne Fylkesmannen i Nordland ikke se av vedtaket om behandlinga var i tråd med plan- og bygningslovens vilkår for å gi dispensajon, og vedtaket ble derfor etter overprøving opphevet i august.

I september samme år behandlet kommunestyret i Bø dispensasjonen på nytt, der resultatet ble som ved forrige behandling.

Det kom etter dette åtte klager fra fiskere, reiselivsbedrifter og naturverninteresser. Formannskapet behandlet klagene i møte 27. oktober, og opprettholdt vedtaket.

Som Bladet Vesterålen tidligere har meldt, har Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland gitt tillatelse etter forurensningsloven for nettopp denne lokaliteten. Av tillatelsen framgår at miljøvernavdelinga tidligere har oppfordret Egil Kristoffersen og Sønner til å søke nye lokaliteter utenfor «de små terskelfjordene» dagens lokaliteter ligger i, for å få bedre miljøforhold. Samlet sett, mente Fylkesmannen at det er riktig å gi en tillatelse til etablering ved Gaukværøya. Dette kan svekke tilliten til at Fylkesmannen er upartisk i sin behandling av klagesaken etter plan- og bygningsloven.

– Kommunen har ved den nye behandlingen av saken lagt vekt på uttalelsene og vedtakene som er truffet av fagmyndigheter i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Når det gjelder naturmangfold er det lagt til grunn vurderinger gjort av Fylkesmannen i Nordland i gitt tillatelse etter forurensingsloven, heter det i oversendendelsen til Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Artikkeltags