Bladet Vesterålen har tidligere fortalt at Naturvernforbundet i Nordland har klaget på Bø kommunes sakshåndtering vedrørende vedtak om å gi dispensasjon fra arealplan for tilrettelegging for nytt akvakulturanlegg ved Gaukværøya i Bø.

– Særskilt beskyttelse I en høringsuttalelse påpeker Naturvernforbundet at den omsøkte dispensasjonen og opprettelse av akvakulturlokalitet gjelder inngrep i et naturlandskap som mange føler sterk dedikasjon og kjærlighet til.

– Denne skjærgården er et av de flotteste kystlandskap vi har i Norge og bør ikke utsettes for de negative belastninger et åpent oppdrett gir. I tillegg til at området er mye brukt i forbindelse med fiske, båtliv, rekreasjon og turisme, framstår området som uberørt av industri og andre tekniske inngrep. Dette gir området en stor verdi, som vil forringes med et oppdrettsanlegg. Attraktive områder som dette har krav på særskilt beskyttelse fra de folkevalgte hvis oppgave nettopp er å ivareta de allmenne interesser framfor særinteresser, går det fram.

Det vises til Grunnlovens §112. – Der slås det fast at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Naturvernforbundet peker videre på at det i all utbygging og utnytting av natur og miljø er viktig at folkets tillitsvalgte vektlegger det faktum at fortjenesten ved å forringe miljøet ofte er privatisert, mens kostnadene og tapene blir lagt på fellesskapet.

– Det er sårbare systemer vår generasjon forvalter. Aldri har mennesket hatt mer makt til å påvirke økosystemene, og aldri har økosystemene vært utsatt for flere og større farer enn i vårt tid, slås det fast.

– Må ta ansvar Fylkeslaget legger til: – Alle kystkommuner må ta sitt ansvar og sørge for at ingen nye arealer for oppdrett i åpne merder blir tillatt. All vekst må komme i kontrollerbare lukkede anlegg, og vi vil på det sterkeste oppfordre også Bø kommune til å gå sammen med oppdretterne for å finne egnede arealer for lukkede anlegg.

– Norge har et særskilt ansvar da vi har 1/3 av verdens bestander av atlantisk laks. Vi har forpliktet oss i internasjonale konvensjoner, vi har egne lover forlaksen, og vi har forpliktelser for kommende generasjoner.

Tiltaket vil utgjøre en betydelig endring i bruk av arealet og vi mener det vil få vesentlig virkninger på blant annet marine og anadrome fiskebestander. I tilleggvil det ha vesentlig virkning på folks anledning til å bruke området både i fritids- og næringsmessig bruk, påpeker Naturverforbundet.

– Naturvernforbundet i Nordland mener at Bø kommune må forholde seg til lovverket og bygge sine beslutninger som innebærer inngrep og risiko på gode kunnskaper. Når dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel innvilges nå, på det som kommunen nå har lagt til grunn, er det i tillegg til at det er i strid med loven en undergraving av det demokratiske arbeidet som er lagt i utarbeiding av kystsoneplaner, skriver forbundet i høringsuttalelsen, som avsluttes med ei klokkeklar oppfordring:

– Naturvernforbundet i Nordland vil særskilt fraråde at det gis dispensasjon til akvakulturanlegg i dette området utfra hensynet til naturmangfold og fugleliv, områdets kulturhistoriske verdi, de store friluftsinteressene, faren for forurensning og miljøbelastninger og ikke minst ansvaret for å verne om villaksen. Det er viktig at kommunene er med på å legge premisser for hvordan naturområder blir forvaltet på en bærekraftig måte. Vi henstiller til Bø kommune om å vektlegge de store verdiene og avslå søknaden om lokalitet ved Gaukværøya.