BØ: Naturvernforbundet i Nordland klager på Bø Kommunes sakshåndtering vedrørende vedtak om å gi dispensasjon fra arealplan for tilrettelegging for nytt akvakulturanlegg ved Gaukværøy i Bø.

– Ingen reaksjon

Den 2. november klaget Naturvernforbundet i Nordland på vedtaket om dispensasjon fra arealplanen. Klagen ble behandlet av kommunestyret i Bø, uten at Naturvernforbundet i Nordland fikk tilbakemelding om at klagen var behandlet eller utfallet av nevnte klage. Vi har heller ikke blitt gjort kjent med videre saksgang, til tross for at vi er høringspart i saken. Vi anser dette som å være i strid med forvaltningslovens § 11 veiledningsplikt.

Ikke kommet

– Videre er vi gjort kjent med at klagen heller ikke er sendt over til Fylkesmannen slik forvaltningsloven krever. Disse to forhold anser vi som grove saksbehandlingsfeil og krever vedtaket umiddelbart omgjort.

– Habile?

– Vi påpekte i vår klage at utredningen som danner grunnlag for vedtaket kun er vurdert fra oppdrettsselskapets side. Det er ikke gjort utredninger med hensyn til naturmangfold, påvirkning av Straumevassdraget, konsekvenser for kystfiske eller andre faktorer som har betydning for utfallet av søknaden. Natur og friluftsinteressene har vært lite inkludert i prosessen.

– Vi står fortsatt på vår oppfatning om at en slik sak, med stor betydning for mange interesser, må behandles som en endring av arealplanen med full uavhengig utredning og høring, sier Naturvernforbundet i Nordland i ei pressemelding.

– Hva skjer?

Fylkesmannen i Nordland hadde allerede bedt Bø kommune om redegjørelse for Bø kommunes behandling av klagene på dispensasjon.

– Om kommunen velger å opprettholde eget vedtak skal dette sendes til Fylkesmannen for avsluttende klagebehandling. Vedtak om dispensasjon skal etter plan- og bygningsloven være begrunnet. Dispensasjon kan ikke gis om «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt», heter det i Fylkesmannens påminnelse.

Uansett behandling, vil det tidligst komme fisk på anlegget i første halvår av 2017, ifølge Egil Kristoffersen og Sønner.