Ronny Gabrielsen (Frp).
Ronny Gabrielsen (Frp). Foto: Idar Ovesen

– Hva med Fiskfjord?

HADSEL: – Jeg oppfatter at kommunen gir fra seg styringa i Fiskfjorden. Hva da med friluftslivet? spurte en litt bekymra Ronny Gabrielsen (Frp) i formannskapet.

På sakskartet sto «makebytte», der kommunen gir fra seg rundt 2.400 mål eiendom i Fiskfjorden, samt et areal på Nordnes, til Trollfjord AS, mot å få igjen 38 mål tomt på Lillebørøya, regulert til boligformål.

Sentralt i debatten sto containerhavna på Nordnes og Fiskfjord.

– Det er flere interessenter i bildet, men det er viktig at vi viderefører slik at vi legger til rette for at Trollfjord får de utviklingsmuligheter de trenger. Men hvorfor kom punktet om containerhavn inn? spurte Jan Steffensen (Mos).

Det han siktet til, var et forslag Margareth Bentzen (Sp) fremla på vegne av Ap, SV og Sp, og som gir eier av GBnr 65/1 (utskilt del som ikke har fått bruksnummer) rett til å erverve 1/3 av GBnr 65/1112. Det er her at Steinsvik har planer om et boligprosjekt i havna.

– Framtida havn?

– Tanken min er at vi skal ta en debatt framover, om vi skal ha framtidas havn der den er, eller om vi skal tenke annerledes. Det vil skje mye i dette området. Det kommer vernebygg over Finnmarken, kanskje et hotell… det blir trafikk. Fins det alternativ? Framtidsvyer…? Det er bakgrunnen for at tilføyelsen er kommet der, redegjorde Kurt Jenssen (Sp).

– Men vi vet ikke i dag hva Hadsel havn har bruk for, og vi kan ikke bare gi fra dem retten i forhold til containerhavn, begrunnet Steffensen.

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) sa seg enig.

– Jeg tror det er veldig klokt, uttalte Aasvik, mens formannskapet ble forent om å justere litt på ordlyden til «…hvis det ikke blir utvidet conainerhavn eller anna havnerelatert virksomhet på Nordnes».

– Da har vi dekt alt som har med havn å gjøre, ble det kommentert over bordet.

Over på Fiskfjorden

– Det er også snakk om andre eiendommer – i Fiskfjorden, påpekte Ronny Gabrielsen (Frp).

– Hva med fiske, campingplassen og innvirkninga på det? Og Mørck (Helge Mørck, jour.anm.) sin rolle i dette? spurte han.

– Vi har oppfordra til å leie ut areal til Mørck som en ikke trenger til si drift. Oppfordringa fra kommunen til Trollfjord har vært klar, svarte rådmann Ola Morten Teigen.

– Jeg oppfatter at kommunen gir ifra seg styringa i Fiskfjord. Hvis Trollfjord går inn og regulerer ytterligere, kan det være kimen til mer konflikt. Det har fungert bra nå, mente Gabrielsen.

– Jeg klarer ikke å se at selskapet skal lage noen revolusjon i forhold til friluftsliv. Alle rapporter sier det funker rimelig bra. Jeg tror det blir videreført, mente Kurt Jenssen.

– Bekymret for utviklinga

– Jeg hører hva som blir sagt, men jeg er likevel bekymret for utviklinga, også i forhold til at Mørck har kjøpt opp det meste av utmark på Hennes, og nå også i Fiskfjord, repliserte Gabrielsen.

– Vi har hatt forespørsel om makebytte også fra Mørck, men det har vi valgt å avvente, nettopp fordi Trollfjord representerer interesser for hele Hadsel-samfunnet, Når det gjelder campingplassen er området regulert, og det er ikke lenger campingplass. Vi ha ei oppfølging og befaring der i vår, redegjorde rådmannen.

Etter informasjon som måtte gis i lukket møte, ble det et enstemmig vedtak, der det også heter at en forutsetter at Trollfjord AS forvalter eiendommene i Fiskfjord på en god måte i forhold til friluftsliv og fiske.