Til nå i år har Nordlandssykehuset brukt nesten 245 millioner kroner mer enn det egentlig har. Bare i november var avviket på 38,8 millioner. Innleie av personell og innkjøp av varer koster mye, og nå er også høyere strømpriser slått inn.

– Dette var ikke det vi hadde håpet eller forventet, men sånn ble det, sa direktør Siri Tau Ursin da hun la fram tallene for styret tirsdag.

Fristbrudd: Derfor betaler sykehuset for privat behanding

Mange former for nødvendig helsehjelp i sykehus har en frist for hvor lenge pasienten skal være nødt til å vente. Det regnes som fristbrudd dersom sykehuset ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen.

I voksenpsykiatrien er fristen 40 dager, og i barne- og ungdomspsykiatri er den på 35 dager.

Sykehuset har plikt til å melde pasienter til fristbruddordningen tre - fire uker før fristen utløper, hvis det blir klart at sykehusets egne poliklinikker ikke sikkert kan sette opp pasienten på timeliste hos egne behandlere, og dermed risikerer å ikke nå målkravet. Denne plikten er felt ned i Lov om pasient og brukerrettigheter.

Da inngår Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) avtale med eksterne private leverandører om å overta pasienten når sykehuset melder fristbrudd.

De private behandlerne overtar pasientene og sender regningen til sykehuset per konsultasjon.

De private fristbruddleverandørene må ikke opplyse om mer enn et beløp på fakturaen de sender sykehusene. Det betyr at sykehusene ikke har krav på å vite hvilken behandling pasientene får eller hvor lenge behandlingen skal vare hos de private.

Sykehusene har ingen innflytelse over verken utgiftene til behandling eller hvilken behandling pasientene får hos private HELFO-leverandører. Disse utgiftene må dekkes av sykehusene.

Målet med fristbruddordningen er at pasienter skal sikres behandling innen de nasjonale målkrav.

Kilde: Nordlandssykehuset

Dyre ventetider

Men det er også en annen årsak: Fristbrudd. Når en pasient med rett til helsehjelp ikke får behandling fra sykehuset innenfor fristen som er satt, blir det nemlig dyrt for sykehuset. Da overtar nemlig private behandlere pasienten og sender regninga til sykehuset.

Til sammen har sykehuset brukt over 88 millioner kroner på å betale private helseaktører for å overta pasientene, så langt i år. Det er godt over en tredel av budsjettsprekken.

Løpt løpsk

Utgiftene på fristbrudd har løpt løpsk i år. Per november i fjor var de samlede kostnadene for fristbrudd 38 millioner kroner. De er med andre ord blitt doblet på et år, og firedoblet siden 2020. Og hvis vi sammenligner med 2019, var kostnadene til fristbrudd bare en sjettedel.

– Det er en betydelig del av underskuddet vårt. Jeg sier ikke at det ikke skal være en ordning med fristbrudd, men pasientene får et tilbud til en forferdelig kostnad for oss, sa Ursin.

Blant pasienter som ventet på helsehjelp ved utgangen av november, var det 479 fristbrudd.

Verst er kostnadene i psykiatrien, der det var fristbrudd for 40 pasienter som venter på tilbud per november. Det er 7,2 prosent av alle som venter. Til nå i år har fristbrudd i psykiatrien kostet Nordlandssykehuset over 80 millioner kroner.

I tillegg kommer fristbrudd for nesten åtte millioner i somatikken. Her var det fristbrudd for 145 ventende pasienter i medisinsk klinikk per november. Det var 9,3 prosent av dem som ventet på tilbud. I kirurgisk klinikk var det fristbrudd for 229 ventende pasienter per november. Det var 4,3 prosent dem som ventet.

Nordlandssykehuset har hatt en økning i henvisning av akutte alvorlig syke pasienter i psykiatrien, samt at en stadig større andel pasienter legges inn i sykehusavdelingene i Bodø etter dom.

Mangel på overleger i Vesterålen medfører fortsatt innleie av overleger fra vikarbyrå til DPS Vesterålen voksenpsykiatri.

Ser håp

Sykehusdirektøren slår fast at det er dyrere å ta betale for behandling til en pasient ved fristbrudd, enn om sykehuset kunne behandlet pasienten selv. Men nå blir det ifølge henne færre nye, så hun ser håp om å komme ut av den onde spiralen.

I november hadde foretaket omtrent 3.900 månedsverk. Det er omtrent 250 mer enn til samme tid i 2019, før korona-pandemien, og over hundre mer enn man selv hadde regnet med. Innleien av personell har tatt av, og det er særlig radiologer i diagnostisk klinikk og personell i psykisk helse- og rus-klinikken som har tatt av. Men innleien i psykisk helse bidrar til å få antall fristbrudd ned., forklarte Siri Tau Ursin til styret.