Under torsdagens orienteringssak om budsjett og økonomiplan 2023-2026 presenterte kommunedirektøren hva kommunen ønsker å prioritere i perioden og hvilke utfordringer som politikeren og kommunen må ta hensyn til. Budsjettet og økonomiplanen skal selvsagt behandles politisk og tilslutt vedtas av kommunestyret i neste måned.

Gledelig er jo at det er funnet plass i økonomiplanen til en «liten» idrettshall. Men det er skuffende at kommunedirektøren ikke skjønner alvoret når det kommer til kapasitetsbehov, og hvilke ringvirkninger dette kan gi.

Ønsker å vise til notat fra Kulturfabrikken og Sortland idrettsråd som både administrasjon og politikerne har fått tidligere i år. Notatet gir tydelige signaler om behovet som er tilstede, og dette behovet er kun fra de idrettene som i dag får slippe inn i Sortlandshallen.

Søknadsvolumet fra de eksisterende idrettene er på 180 prosent av tilgjengelig kapasitet, og det er idretter som da også ikke søker på mer enn det de håper og tror de behøver med dagens drift. Alle idrettslagene som er så heldig å slippe til i Sortlandshallen organiserer idrett utelukkende for barn og ungdom, og i kjernetiden mellom klokken 17.00 – 20.00 er søknadsvolumet opp mot 500 prosent.

Notatet gir et tydelig signal om et minimumsbehov for en ny hall med størrelse på håndballflater, og har begrunnet dette behovet med faktiske tall og utfordringer fra dagens eksisterende idrettslag. Sortland som idrettsby har ikke vært i vært i posisjon til å kunne ønske nye hallidretter velkommen, fordi det ikke finnes kapasitet til det.

Man bygger ny skole med plass til kun halvparten av elevene

Alle skjønner at den økonomiske situasjonen ikke er enkel, alle skjønner at det er krig i verden, alle skjønner og har fått med seg at renten stiger. Men skal man vedta en ny hall, må hallen minimum kunne dekke det behovet man har i dag.

Man hadde aldri vedtatt å bygge en ny vei på 50 meter hvis behovet var 100 meter, eller bygge en ny skole også måtte 100 elever stå uten skole. Poenget mitt er at nå må vi få til en fornuftig beslutning og prioritering i en sak hvor brukerne over flere tiår har vært utålmodig positiv.

Notatet fra kulturfabrikken og idrettsrådet sier veldig tydelig hva behovet er og hva Sortland-idretten trenger. Det notatet sier ikke så veldig mye om er hvilke ringvirkninger en hall med minimum to håndballflater kan gi samfunnet og næringslivet.

Det innlysende er selvsagt at idrettslagene kan gi tilbud til alle som ønsker å være med, man får bedre kapasitet til at unge voksne og voksne kan være fysisk aktive med hallidretter, noe de ikke kan i dag. Man vil få økt mangfold av idretter og aktiviteter noe som gjør at man vil treffe bedre for aktiviteter for alle. Samdrift fordeler, møtepunkt i et sunt miljø også videre.

Men en ny hall med minimum to håndballflater vil også kunne gjøre at Sortland sine idrettslag kan ta på seg å arrangere nasjonale mesterskap som igjen vil kunne gi både idrettslagene og næringslivet store inntekter. Et aldersbestemt norgesmesterskap i volleyball vil alene kunne tilføre sortlandsamfunnet inntekter på 2-3 millioner kroner i overnatting, mat og handel.

En storstue vil også gjøre at idrettslag i nabokommunene også vil vurdere å velge Sortland som arrangørsted. En storstue som er tilrettelagt vil gi andre muligheter også når det kommer til messearrangementer, konserter og andre spennende muligheter som gir omsetning inn til både arrangører, næringsliv og ikke minst øker attraktiviteten for Sortland som bo og arbeidskommune.

Jeg har heller ikke sett noen form for samfunnsregnskap. Men vet at det koster samfunnet enorme summer hvis bare en enkel ungdom faller utenfor. Idretten er selvsagt ikke løsningen alene. Men et mangfoldig og godt idretts og aktivitetstilbud både organisert og uorganisert er et stort bidrag for å fange opp flere og holde de lengre innenfor.

Hundrevis av frivillige jobber titalls timer gratis i uken for å legge til rette for barn og ungdom i kommunen. Og i frivillighetens år har jeg en bønn til politikerne: Skal dere bygge hall, bygg en hall med den kapasitet og innhold vi har bruk for. Så skal idretten sammen løfte frem et tilbud som gjør Sortland til flaggskip når det kommer til aktivitet og idrett for alle.