Tirsdag skjedde den formelle åpningen av den nye havna på Børøya, der det er regulert inn arealer på 200 mål bak tømmer- og konteinerkaia. Her kan man ta imot skip på 200 meter med 12 meters dybde kan legge til. Landstrøm og uttak til kjølekonteinere er en del av konseptet. Hadsel Havn har lånt 118 millioner kroner for å fylle ut området og legge infrastrukturen. Nå venter man at det skal betale seg.

Det vil ennå ta tid før havna er i bruk. Det skal blant annet legges en halv million brustein, og flere andre fasiliteter skal bli ferdige. Havnesjefen regner med at det blir august før konteinerne forsvinner fra den gamle havna på Nordnes – noe som kan bli et løft for både trafikkbildet og havneområdet i Stokmarknes sentrum.

Den første konkrete etableringa ble offentlig under åpninga: Nordtrafikk og Samskip vil i løpet av kort tid montere ei landbasert kran og skal handtere konteinere her som en utvidelse av virksomheten i Sortland havn. Det er ikke unaturlig at etablerte aktører i distriktet flytter seg imellom, men målet for ei slik etablering vil være å skape ny aktivitet.

Hadsel havn har satt seg mål om fortsatt sterk vekst i konteinertrafikken og ser så langt at man ligger foran egne prognoser.

Dessuten tar man utgangspunkt i at det er langt større volum med hogstmoden skog både i Vesterålen, Lødingen og Lofoten enn det så langt har vært kaikapasitet til å handtere. Det er også en ambisjon at lokalt næringsliv skal finne lønnsomhet i å etablere industrielt sagbruk og annen utnyttelse av trevirket fra distriktet. Ulike former for produksjon av bioenergi, og en fabrikk for foredling av tang i regi av det Finnmark-baserte selskapet Polar Algae er blant andre prosjekter som vurderes i området.

Nyhavna heter Stokmarknes miljøhavn. Til grunn for navnevalget ligger tanken om at den skal bidra blant annet til flytting av gods fra vei til sjø, elektrifisering av transporten, og lokal utnyttelse av lokalt trevirke. Det gjenstår å se om den vil utvikle seg som en grønnvasket industrihavn, eller virkelig bli en faktor i et grønt skifte.

Uansett er det en stor og dristig satsing i en størrelsesorden man så langt ikke har sett i distriktet. Det er planer om nye havneavsnitt også i nabokommuner, men uten at man har klart å sette noe ut i livet til nå. Det gir om ikke annet et solid forsprang på Børøya.

Målene i Stokmarknes miljøhavn blir først nådd når arealene er fylt med arbeidsplasser og verdiskaping. Men så langt har Hadsel utnyttet mulighetene og momentumet med stor handlekraft. Den som intet våger, intet vinner.