Det er en drøy påstand at det ikke finnes et tilbud mellom nivået fastlege eller helsestasjon i kommunen. Det stemmer ikke.

Jeg lurer på om Ellingsen har fått med seg hva vi har gjennomført, samtidig som den forrige regjeringen har tatt ned på de aller fleste velferdsordningene som har gått direkte på den enkelte.

Mange av de velferdsordningene som ble fjernet har ført til utenforskap. Vi har opprettet stilling som SLT koordinator som gjør en fantastisk jobb, og jobber i hovedsak med barn og unge. SLT-koordinators hovedoppgave er å legge til rette for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne (0-23år) som kommunen er bekymret for. SLT-koordinator skal sammen med kommunedirektør og politi utarbeide og angi klare mål og prioriteringer for dette arbeidet.

Les også

Det er meningsløst at det ikke finnes et tilbud mellom nivået fastlege eller helsestasjon i kommunen og at et barn henvises til spesialisthelsetjenesten

Har ikke Grete Ellingsen fått med seg at vi på tross av at regjeringen fjernet midlene til skolehelsetjeneste i videregående skole, så har vi opprettet fast stilling som psykisk helserådgiver ved Sortland videregående skole?

Vi har til sammen 11 årsverk ved helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en svært viktig tjeneste som gjør en god jobb mot barn- og unge. Kommunestyret har også vedtatt at vi skal ha en miljøterapeutstilling som jobber bare med barn og unge i hovedsak på ettermiddagstid. Og ikke minst vi har fått tilsatt barne- og ungdomslos som skal ha direkte oppfølgingsarbeid med den enkelte barn/ungdom.

Det er i tillegg gjort flere tiltak ved Kulturfabrikken som er direkte retta mot barn og unge. Våre bevilgninger i budsjett har hatt stort fokus på barn- og unge. Det har vi gjort på tross av at forrige regjering har gjort kutt i overføringene til kommunene for å gi skattelette.

Høyre i regjering gjennomførte en lang rekke usosiale kutt som svekket tryggheten til folk, her er noen eksempler:

• Strammet inn på behovsprøvd barnetillegg for uføre

• Flere uføre, og spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015

• Kutt i trygden for uføre som jobber

• Innførte egenandel på fysioterapi for kronisk syke

• Reduserte stønaden til barnebriller og kontaktlinser til barn

• Rundt 30.000 færre mennesker får bostøtte fra Husbanken

Arbeiderpartiet er glad for at vi i regjering har lagt fram et statsbudsjett som hegner om velferden. Målet er å utjevne sosiale forskjeller og sørge for gode velferdstilbud. Derfor skal psykisk helse styrkes, derfor bevilges det penger til utstyrssentraler slik at alle barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig å legge om støtten til enslige forsørgere gjennom økt utvidet barnetrygd.

Sortland Arbeiderparti vil fortsatt satse på at barn- og unge skal prioriteres i Sortland, samtidig som vi skal ta vare på hele befolkningen i kommunen. Det er også en viktig del av det å være politiker.