Dette prosjektet har endret seg betydelig siden det startet, og den siste skissa har ført til mye snakk og framtidspessimisme blant oss næringsdrivende. Vi har derfor valgt å samle oss om dette brevet, i håp om at det skal være mulig å oppta et samarbeid med Hadsel kommune om utviklingen av Markedsgata. Ifølge Hadsel Kommunes nye Strategiske Næringsplan (2019-2029) er det et av hovedmålene deres at de som næringsutvikler skal gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet. Vår opplevelse av prosessen så langt er at vi dessverre i liten grad har blitt både hørt og hensyntatt. Vi har et sterkt håp om at vi skal se en endring på dette framover.

Vi som driver forretninger i Stokmarknes sentrum, lever av å ha folk i sentrum. Det er disse som utgjør vårt næringsgrunnlag. Vi trenger derfor at sentrum er tilgjengelig for folk. I og med at de fleste av kommunens innbyggere bor i utkanten av sentrum, trenger vi også parkeringsplasser. Dette kan gjerne organiseres bedre enn det er gjort i dag, men vi trenger flere parkeringsplasser, ikke færre. Dette behovet ble grundig redegjort for i en høringsuttalelse sendt Hadsel Kommune i april 2018. Vi viser derfor til denne for nærmere utgreiing av saken.

Som næringsdrivende mener vi at vi bidrar til å berike innbyggerne i kommunen gjennom våre handels- og servicetilbud. Dette påpeker Hadsel kommune også selv i Strategisk Næringsplan (2019-2029) når de skriver at «handels- og servicebransjen i Hadsel er liten, men viktig for kommunens bolyst og attraktivitet». Med utgangspunkt i dette mener vi det burde være i kommunens interesse å legge til rette slik at handels- og servicetilbudene har gode forhold for å betjene sine kunder. Og hva er da mer naturlig enn å involvere de nevnte parter i prosessen? Vi tør påstå at vi som næringsdrivende kjenner forholdene vi opererer i bedre enn noen andre.

I den nevnte Strategiske Næringsplanen (2019-2029) er det også en spesifisert strategi som sier at Hadsel kommune skal «Legge til rette for samarbeidsprosjekter med mål om å øke handelsstandens inntekter eller kundegrunnlag». Vi mener dessverre at planene om miljøgata slik de nå foreligger vil bidra til det stikk motsatte. Som tidligere nevnt i høringsuttalelsen fra april 2018, har fjerning av parkeringsplasser andre steder ført til redusert omsetning i handels- og servicebedrifter. Dersom en slik utvikling skulle bli realiteten, vil det føre til færre tilbud og lavere attraktivitet for befolkningen, istedenfor flere nyetableringer slik kommunen ønsker (jfr. Strategisk Næringsplan).

Det er ingen av oss næringsdrivende i sentrum som er fornøyde med hvordan Markedsgata ser ut i dag. Vi er alle enige om at det trenges en oppgradering. Vi vil svært gjerne ha forskjønning av sentrum, men vi mener dette er mulig uten å fjerne parkeringsplasser. Vi vil også gjerne at det etableres tiltak for å imøtekomme tilrettelegging for myke trafikanter. Vi mener mye kan gjøres med å redusere hastigheten gjennom Markedsgata og tidsbegrenset parkering. Dersom det også etableres langtidsparkeringsplasser i gangavstand til sentrum, tror vi dette også vil bidra til mindre motorisert ferdsel i Markedsgata. I tillegg vil vi trekke fram vårt argument fra høringsuttalelsen fra april 2018, om at nærliggende parkeringsplasser vil bidra til å øke folkehelse for alle dem som av ulike grunner ikke har mulighet til å gå eller sykle over lengre avstander.

En sykkelsti er vel og bra, men ikke dersom det går på bekostning av parkeringsplasser i sentrum.

Vi håper og tror at Hadsel Kommune og befolkningen i Hadsel fremdeles ønsker en attraktiv handels- og servicenæring. Vi ber derfor om at dere må være forståelsesfulle og imøtekommende overfor oss, og villige til å gå inn i en dialog der flere hensyn blir ivaretatt. I første omgang ønsker vi derfor et møte med kommuneadministrasjonen og politikere for å drøfte saken ytterligere.

Vi ser fram til en forhåpentligvis god dialog med dere.