Fartsgrensa i Vesterålsgata ser ut til å bli senket. Et bredt flertall i Nordland fylkesting stilte seg denne uka bak et forslag fra Senterpartiet om be Statens vegvesen vedta fartsgrense 40 kilometer i timen for Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum. Det var bare Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som ikke stilte seg bak forslaget da det ble fremmet.

Etter mange år går det dermed mot lavere fartsgrensa for i gata som deler Sortland i to. Det betyr at man velger å lytte til Sortland kommune, til politiet og til Trygg Trafikk.

Politikerne har valgt å ta styring over en fylkesadministrasjon som gjennom lang tid har stilt seg i veien for både lokale initiativ og faginstanser. I fjor karakteriserte samferdselsavdelinga i fylkeskommunen veien som en hovedvei «utenfor tettbygd strøk i vegtrafikklovens forstand».

Gata er svært trafikkert, og mengden biler har økt kraftig de siste årene. Vegvesenet har selv talt opp rundt 20 veikryss og 30 avkjøringer på den aktuelle strekningen. Her ligger butikker, hotell og bensinstasjoner langs gata, og alle som kommer fra boligområdene, skolene og de offentlige tjenestene på øversida av gata med ærend til tilbudene i sentrum, må altså krysse over.

Ulykkene skjer altfor hyppig, og det bør være bred enighet om at noe må gjøres for å få ned ulykkestallene her. Det som har vært gjort til nå, er langt fra nok.

Det er ikke dokumentert at lavere fart vil være det mest effektive tiltaket for trafikksikkerheten her, men sammenhengen mellom fart og ulykker generelt er vel kjent og udiskutabel.

Når et stort flertall av partiene på fylkestinget skjærer gjennom, er det både på høy tid og et betimelig forsøk på å bedre trafikksikkerheten, med forankring i faglige uttalelser.

Fylkesadministrasjonen har blant annet argumentert med at gjennomsnittshastigheten i deler av Vesterålsgata allerede er lavere enn 50 kilometer i timen. Effekten av redusert fartsgrense får man vurdere etter hvert, men det skulle ikke være grunn til å ha en 50-sone i ei gate der også bilistene har forstått at det ikke er forsvarlig å kjøre i 50.

Hvis noen gate skulle ha nedsatt fartsgrense, måtte det være denne.