Formannskapet fikk to forslag til uttalelser torsdag.

Sps Kurt Jenssen la fram en versjon som bygde på uttalelsen Bø kommunestyre har vedtatt.

Posisjonen kom med en uttalelse Vesterålen regionråd arbeider med.

Begge var kritiske til konsentrasjon av fiskeressurser og oppheving av forpliktelsene knyttet til industrieide trålere.

Etter noen runder med gruppemøter og justeringer, ble uttalelsen fra Jenssen vedtatt enstemmig.

Dette er høringsuttalelsen som nå går fra Hadsel kommune til Nærings- og Fiskeridepartementet:

Formannskapet i Hadsle vil understreke at vår viktigste ressurs i havet, fisken, eies av oss alle.

Havressurslovens paragraf to stadfester at de viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet i Norge.

Statens rolle er å regulere høstingen av disse ressursene, ikke å tildele enkeltaktører evigvarende fordeler. Formannskapet sier derfor nei til Tveteråsutvalgets forslag til endringer i deltakerloven og fiskesalgslagsloven (Råfiskloven), som legger opp til en slik konsentrasjon av rettigheter. Vi ser det som ønskelig å spre ressurstilgangen, ikke konsentrere den på få hender, og at det dermed legges til rette for store og små aktører langs kysten, både på sjø og land.

Til tross for dagens lovverk er det et faktum at praksis over tid har svekket kystsamfunnets mulighet til å delta i verdiskapningen, blant annet knyttet til leveringsforpliktelsene. Hadsel opplever dette på Melbu hvor arbeiderne var uten fisk til bearbeiding i ca 18 uker i 2014, mens fisken fra tilhørende trålere ble levert til annen anvendelse. Intensjonen i deltagerloven, at ressurstilgang og næringsaktivitet skal fordeles mellom et mangfold av aktører, undergraves av dagens praksis.

På verdensbasis er det slik at én prosent av fiskeflåten fisker 50 prosent av fiskeressursene. Denne utviklingen må stoppes!

Målrettet forskning og utvikling, teknologiutviklling, produktutvikling og markedsarbeid må være de viktigste satsingsområdene for å øke verdiskapningen langs kysten. Hadsel formannskap vil understreke at sjømatnæringen er best tjent med forutsigbare, langsiktige rammebetingelser som ligger i dagens lovgivning. En utvikling i retning av radikal endring av lovverket vil skape uro og motsetninger innad i næringen, som mest av alt trenger samarbeid mellom næringsaktørene for å hente ut enda større verdier i fremtiden.

I diskusjonen før vedtaket medga ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) at han ikke var enig i alt.

– Det er paragrafer i Råfiskloven og Deltagerloven som kunne vært endret for å gi bedre vilkår blant annet for Melbu. Det gjelder for eksempel fleksibilitet mellom båter og konsesjoner. Men jeg kan leve med å gå på akkord med enkelte ting, sa han.

Freiberg understreket at rederiet Havfisk ikke er dømt for ikke å ha overholdt forpliktelsene sine på Melbu.

– Det betyr ikke at regelverket er i orden, men vi må tenke over hvordan det oppfattes. Grunnen til at vi har det slik det er på Melbu i dag, er at regelverket åpner for det, sa han.

– Det er ett til to selskap som tar seg av EUs fiske i norsk sone. De er nå ute etter å kjøpe seg opp i norsk trålflåte. Det er alltid støy rundt fiskeripolitikken, men det er et tankekors å lese i fiskeripressa at én prosent av verdens fiskeflåte fisker halvparten av verdens fiskeressurser, kommenterte Kurt Jenssen.