Øksnes Fiskarlag har tatt for seg rapporten fra Tveterås-utvalget, samt grundig utarbeidet saksfremlegg fra Nordland Fylkes Fiskarlag, der enstemmige og ukontroversielle forslag på en ryddig måte er framstilt.

– Øksnes Fiskarlag stiller seg bak disse. På generelt grunnlag er Øksnes Fiskarlag positiv til deler av rapporten og den generelle retningen der det åpnes for mer frihet for aktørene i sjømatnæringen, heter det i en uttalelse fra Øksnes Fiskarlag.

Det er næringen selv som vet og kan best hva som er optimalt for sin bedrift, og det er også positivt at det åpnes for mindre detaljstyring slik at fiskerinæringen blir likestilt øvrig norsk næringsliv.

Stabilitet og forutsigbarhet

Øksnes Fiskarlag understreker behovet for stabile og forutsigbare rammebetingelser i tiden fremover. Dette for å kunne planlegge drift og kunne få nødvendig tillit fra finansinstitusjonene i forbindelse med styrking av driftsgrunnlaget og fornying av driftsmiddelet, heter det i uttalelsen.

– Øksnes Fiskarlag er sterkt kritisk til flertallets forslag om at industribedrifter skal kunne få eierskap til fartøy og kvoter. Historien har vist at de bedriftene i Norge som gjennom årtier har hatt dispensasjon fra deltakerloven, ikke har tilført bedriftene sine nevneverdig råstoff i de periodene fisken ikke er tilgjengelig for kystflåten. De har prioritert å fryse fangsten for salg i det åpne markedet.

– Industribedriftene på land må i likhet med flåteleddet i større grad automatisere og effektivisere seg. Det blir en direkte avsporing å kreve fullt eierskap til flåten, sier fiskarlaget i Øksnes.

Positiv til justering

Øksnes Fiskarlag er positiv til en justering av deltakerloven i forbindelse med generasjonsskifter. De kan være villig til å diskutere aktivitetskravet og hvem som kan oppfattes som likestilt med aktiv fisker gjennom daglig aktivt arbeid i rederiet på land.

– Eventuelle endringer må ikke rokke med gjeldende norske restriksjoner på utenlandske statsborgeres rett til å eie fartøy og kvoter, slik det fastslås i et eget vedlegg til EØS-avtalen, heter det i uttalelsen fra fiskarlaget.

I utvalgets innstilling foreslås det å oppheve taket på hvor mange kvoter de forskjellige flåtegruppene skal ha. Dette mener Øksnes Fiskarlag er en avsporing i debatten om lønnsomhet i flåten.

– Strukturering i seg selv er ikke et mål, men et nødvendig virkemiddel for å sikre de ulike flåtegruppene nødvendig lønns- og fornyingsevne, samt like konkurranseforhold med andre næringer. Det er andre forhold som er viktig å få avklart, varighet på strukturkvoteordningen, like avkortingsregler, kondemneringskravet og fylkesbindinger, sier styret i Øksnes Fiskarlag.

Mer grunnforskning på viktige arter

Øksnes Fiskarlag viser til nåværende fiskesalgslagslov som ble vedtatt av Stortinget i 2013.

– Det vil være direkte ulogisk å endre eller fjerne en lov som kun har virket i vel et år. Øksnes Fiskarlag viser til en av delrapportene som utvalget har laget, som konkluderer med at fiskesalgslagsloven ikke synes å ha negativ betydning for verken verdiskapning, industriens lønnsomhet eller for vertikal koordinering i verdikjeden.

Øksnes Fiskarlag vil spesielt fremheve behovet for mer presis ressursforskning på våre viktigste fiskebestander. 

– Det er direkte ødeleggende for hele næringen at vi på flere sentrale fiskebestander opplever store feil i beregningene og de betydelige tap som følger for hele næringen og flere samfunn langs kysten på grunn av dette, sier Fiskarlaget i Øksnes.