Regjeringa foreslår blant annet bedring av botilbudet for vernepliktige og yngre befaler, og et enkelt tilskudd til Det frivillige skyttervesen, i proposisjonen til Stortinget.

I tillegg vil regjeringa bruke 20 millioner kroner på å ruste opp kritisk infrastruktur på Andøya flystasjon.

Om dette skriver regjeringa:

• Regjeringa foreslår ei bevilgning til vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur, for å styrke Norges evne til mottak av allierte luftstyrker og styrke Forsvaret i nord, jf. Meld. St. 10 (2021–2022). Noen av tiltakene som iverksettes er blant annet å fornye deler av høgspentanlegget på flystasjonen, utbedring av sikkerhetssoner rundt rullebanen, vedlikehold og oppgradering av flysheltere, tiltak for bedre flyplassbelysning, samt andre mindre vedlikeholdstiltak.

Det framgår videre, under en annen post i forslaget til endret forsvarsbudsjett, at det er satt av penger til fem oljevernprosjekt for NATO-kaier i Norge – deriblant på Andøya.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, er det knyttet stor spenning til hva framtida bringer for Andøya flystasjon, etter at hovedbasen for maritime patruljefly er lagt ned og flyttet til Evenes. Det skjer allerede til sommeren.

Da Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016, var planen at basen skulle utrangeres og fases ut, og legges brakk i 2025. Arealene og infrastrukturen skulle frigjøres for å skape ny aktivitet. Men slik blir det ikke.

Før påske i år la regjeringa fram ei stortingsmelding – og der slås Forsvarets framtidige behov for Andøya ettertrykkelig fast.

Regjeringa vil nå gjøre Andøya til hovedbase for alliert mottak, i kombinasjon med ny aktivitet. Droner, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid ble trukket fram som konkrete alternativer i stortingsmeldinga.

I sommer opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at Forsvaret skal videreføre en rekke tjenester på Andøya flystasjon, fram til framtidig aktivitet og ambisjonsnivå er avklart.

Da ble det klart at Avinor skal overta lufthavnoperatøransvaret på Andøya fra Forsvaret neste sommer.

Konkret legges det opp til at Forsvaret i overgangsfasen – blant annet for å kunne understøtte og motta allierte forsterkningsstyrker – skal videreføre militær vakt og sikring, brann-, redning- og plasstjenesten, kapasitet til vedlikehold av bakkemateriell, kjøretøy og utstyr, en tilpasset ledelse og nødvendige støttefunksjoner samt elektrotjeneste i regi av Forsvarsbygg.

– Det må tas høyde for at denne overgangsfasen må opprettholdes til medio 2024. I påvente av avklaringer omkring Forsvarets fremtidige ambisjonsnivå videreføres også Forsvarets miljøansvar og eierskap til forvaltning av eiendom, bygg og anlegg som i dag, om ikke annet særskilt avklares i dialog med Forsvarsdepartementet, framgår det i et brev Bladet Vesterålen fikk innsyn i tilbake i oktober.

Der framgikk det også at lufthavna skal videreføres med en lang rullebane som ivaretar både sivile og militære behov, også etter at MPA-basen er lagt ned og flyttet til Evenes.