En fornøyd Aasvik sier seg veldig fornøyd med at det enstemmige fylkestinget støtter opp om deltakerloven og fiskesalgslagsloven når fylkestinget onsdag vedtok sin høringsuttalelse til rapporten fra Tveteråsutvalget, eller Sjømatindustriutvalget.

Massiv støtte til Melbu

Hun beskriver vedtaket som et kraftig signal til regjeringa om at de folkevalgte i Nordland mener at forvaltningen av fellesskapets ressurser skal komme kystsamfunnene til gode.

– Dette en massiv støtte til Hadsel og Melbu som lokalsamfunn, for dagens arbeidsplasser og fremtidige arbeidsplasser. Støtten fra de folkevalgte på fylket  er også viktig for alle leverandørbedriftene til sjømatindustrien, legger hun til.

Samfunnskontrakt

Uttalelsen fra fylkestinget slår fast at Nordland er landets største sjømatfylke, målt i produksjon og at torskefiskeriene over tid har gitt grunnlag for sysselsetting og bosetting i kystdistriktene.

– Det er derfor viktig at en liberalisering og oppmyking av rammevilkår gjøres på en slik måte at de fiskeriavhengige stedene kan hevde seg i konkurransen, både i forhold til tilgang til råstoff og i forhold til eksportmarkedet. Både fiskeri, foredling og oppdrett har en samfunnskontrakt i bunnen for sin virksomhet. Det er viktig at myndighetene er bevisst på hvordan samfunnskontrakten skal forvaltes, nå og i framtiden, heter det fra fylkestinget.

Annen retning

Fylkestinget gir honnør til Tveteråsutvalget for grundige analyser av sjømatnæringens rammevilkår og drøftinger med sikte på å styrke konkurranseevnen til sektoren.

Selv om man sier seg enig i mange vurderingene, trekker fylkestinget opp ei annen retning på flere områder:

Blant annet slår man fast at det tar tid å gjøre endringer i organiseringa av fiskerinæringa, og at det ikke er mulig å sammenligne fiskerinæringa med oppdrettsnæringa.

Markedsarbeid

– Samtidig er det liten tvil om at verdiskapingspotensialet fra fiskerinæringa neppe utnyttes godt nok, og at det er rom for økt produktivitet og lønnsomhet i alle deler av sektoren, heter det i høringsuttalelsen.

Fylkestinget mener myndighetene bør konsentrere seg om å arbeide for bedre markedsadgang, levendelagring av torsk og andre arter, kvalitetsfremmende tiltak, generisk markedsføring, og effektiv kontroll av fangst og landinger.

– I så måte støtter fylkestinget utvalgets vurderinger med hensyn til FoU, markedsføring og markedsadgang for norsk sjømatindustri. 

Beholde lovene

Men et enstemmig fylkesting sier altså at fiskesalgslagsloven bør opprettholdes, samtidig som man mener lov og forskrift kan justeres.

– Den nye loven har kun virket i ett år og man bør høste mer erfaring med dagens utgave, heter det.

– God kvalitet må premieres, dårlig kvalitet må medføre trekk i fangstinntekt for fisker når det skyldes forhold fra fiskers side. Kjøperne på sin side har også et ansvar for å få bort ukulturen med mottak av for store fangster som ikke blir bløgget på foreskrevet vis. Det bør utredes en metode for kvalitetskontroll ved landing av fisk, sier fylkestinget videre.

Fiskerne bør eie båtene

Og så slår fylkestinget fast at aktive fiskere bør eie sine egne driftsmidler i størst mulig grad.

– Fylkestinget konstaterer imidlertid at det ikke lenger bare er aktive fiskere som eier fartøy og kvoterettigheter. Det er ingen garanti for at kvoterettighetene blir forvaltet til fellesskapets beste selv om de disponeres av fiskere. Fylkestinget har forståelse for argumenter som taler for at fiskeindustrien bør ha rett til å eie fiskefartøy med tilhørende kvoter og således investere i økt råvaresikkerhet, men mener at denne muligheten bør kunne løses innenfor eksisterende deltakerlov og med eventuell bruk av unntaksbestemmelsen, heter det videre.

Nei til sjarkstrukturering

Dessuten peker fylkestinget på at strukturkvoteordningene i fiskeflåten på den ene sida har gitt bedre lønnsomhet, men også sentralisering.

– Ytterligere strukturering vil kunne svekke grunnlaget for å opprettholde en desentralisert fiskeindustri og livskraftige kystsamfunn, sier fylkestinget, som mener det fortsatt må være mulig å komme inn i flåtegruppa under 11 meter uten å kjøpe kvoter.

Leveringsplikten

Og så er uttalelsen altså klar om leveringspliktige trålere:

– Fylkestinget understreker at de rettighetene som industritrålerne har er historiske. Dersom fartøyene ikke oppfyller de avtaler som ligger til grunn skal konsesjonene tilbakeføres til lokalsamfunnet der hvor de hadde sin opprinnelse, sier høringsuttalelsen.

Oppdrett

Om oppdrettsnæringa sier Nordland fylkesting at lokalitetsbiomassen bør være avgjørende for hvor mye som kan produseres.