Som motytelse for å fjerne forpliktelsene som knytter Røkke-trålerne til Melbu, sier fiskeriministeren at hun vil gi lokalsamfunnet noe tilbake.

LAST NED STORTINGSMELDINGEN

Nordland, ikke Melbu

Regjeringa foreslår fredag å gjøre leveringsplikten regional i stedet for lokal. Det betyr at trålerne som i dag er forpliktet til å levere fangst til Melbu, i stedet sannsynligvis vil ha et pålegg om å levere et eller annet sted i Nordland.

Ingen plikt til å bearbeide

Videre vil fiskeriministeren fjerne bearbeidingsplikten. Det er en forpliktelse industrien på land har til å bearbeide fisken man kjøper gjennom ordningen med leveringsplikt.

Oppheve aktivitetsplikt

Og så vi Aspaker sette ned en kommisjon med sikte på å avvikle aktivitetsplikten. Det er en forpliktelse selskapet har til å drive industriell drift på stedet. For Melbus del er det rederiet Havfisk som i dag har forpliktelse til å drive industri her.

Disse forslagene ligger i sjømatindustrimeldingen fiskeriministeren legger fram fredag.

«Har utspilt sin rolle»

– Det er riktig å legge om en ordning som ikke virker etter formålet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

– Pliktene i sin nåværende form har utspilt sin rolle.  Både industriens og fiskeflåtens organisasjoner er klare på at dagens system ikke fungerer. Skal vi øke lønnsomheten i sjømatindustrien kan vi ikke foreskrive mer av den medisinen som ikke lenger virker, sier fiskeriministeren.

Finne kompensasjon

Regjeringen foreslår å opprette en kommisjon som skal utrede kostnader og verdier knyttet til aktivitetsplikten, og legge til rette for en dialog mellom de berørte partene.

– Det er rimelig at berørte lokalsamfunn får noe til gjengjeld, om aktivitetsplikten avvikles. Jeg ønsker å finne løsninger som gagner både bedriftene og lokalsamfunnene bedre enn dagens system, sier Aspaker.

Får bedriften til å kjøpe mindre

Bearbeidingsplikten foreslås fjernet. Bearbeidingsplikten har i praksis ført til at industrien kjøper mindre fisk fordi plikten påfører bedriften tap når det er mer lønnsomt å selge torsk uforedlet.

Levere innenfor fylket

Når det gjelder leveringsplikten foreslår regjeringen en regionalisering. I dag har de som har leveringsplikt, plikt til å tilby fangst til spesifikke anlegg eller geografiske områder. Regjeringen foreslår at plikten i stedet skal gjelde innenfor fylket, slik at bedrifter i samme fylke kan konkurrere om råstoffet på like vilkår. Det betyr for eksempel at en plikt som i dag er knyttet til Båtsfjord blir knyttet til Finnmark, og at sekundær leveringsplikt utgår.

– Dette gir en mer dynamisk ordning som legger til rette for at råstoffet kan gå til den bedriften i fylket som best kan nyttiggjøre seg det, sier Aspaker.

Dette er Tveterås-rapporten

Det såkalte Tveterås-utvalget ble satt ned av Aps fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) i 2013 for å se på hvordan sjømatindustrien kan bli bli mer lønnsom.

Utvalget leverte sin innstilling til fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i desember 2014.

Rapporten var ute på høring til utgangen av april 2015.

Fredag 13. november 2015 la Aspaker fram sin sjømatindustrimelding med bakgrunn i Tveteråls-rapporten.

Dette er noen hovedpunkter i anbefalingene fra Tveterås-utvalget:

 • Markedsadgang for sjømat må prioriteres foran landbruksinteresser
 • Gi fiskeindustrien adgang til å eie fiskekvoter
 • Myke opp dagens begrensninger i hvilke teknologi som er tillatt å benytte
 • Oppheve dagens begrensninger i kvotetak per fartøy, ressursrentebeskatning bør vurderes
 • Fjerne leverings- og bearbeidingsplikt for industrieide trålere. Flertallet vil fjerne aktivitetsplikt
 • På sikt opprette nøytral markedsplass for førstehåndssalg av villfisk
 • Styrking av bestandsestimering for å redusere bestandssvingninger
 • Gi mulighet for jevn vekst innen havbruk
 • Sesongutjevning gjennom kvotefleksibilitetsordninger
 • Økt koordinering av tilsynsmyndigheter
 • Regelverkharmonisering internasjonalt
 • Dedikerte FoU-programmer
 • Fortsatt generisk markedsføring
 • Utvalget anbefaler at bedriftene selv skal få bestemme hvor de vil lokalisere produksjonen og hva slags koordinering den skal ha mellom flåte og landindustri, og for eksempel hvor store landanlegg og båter man skal ha i næringa.

Les også: Får ikke det han trenger

Les også: Aspaker dropper omstridte forslag

Les også: – Æres den som æres bør

Les også: – Massiv støtte til Melbu

Les også: Vil kjempe for fisken

Les også: Vil ha sikre rammer

Les også: Slipper ikke utlendinger til i fiskeflåten

Les også: - Vil legge kysten død