Jan Steffensen (MoS) spurte i kommunestyret torsdag om Hadsel kommune var klar til å gå inn med investeringa i vernebygget over gamle «Finnmarken» uten nytt vedtak i kommunestyret.

– Det er for så vidt et viktig prosjekt for Hadsel, forutsatt at det er grundig utredet og har lav risiko for avvik, når det gjelder finansiering, økonomi, utleieforhold, framtidig drift og ansvarsfordeling.

– Men erfaringa fra tidligere prosjekter som kjøpet av Hurtigrutens Hus, har vært at beslutningsgrunnlaget til kommunestyret ikke har vært grundig nok, la han til.

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) slo fast at selve byggevedtaket er ikke fattet, men er tenkt politisk behandlet som sak før sommeren.

Hun lover at formannskapet skal få presentert forprosjektfasen i januar.

– Endelig investeringsbeslutning skal behandles endelig i kommunestyret før sommeren 2016. Saken som legges frem vil blant annet inneholde prosjektkostnader, finansiering samt driftsavtale mellom Hadsel kommune og Museum Nord. Kommunestyret vil i saken få ta endelig stilling til om prosjektet skal gjennomføres eller om det for eksempel er for stor risiko, sa ordføreren.

Selv sier hun seg så langt positiv, men viser til at kommunen har krevende budsjett.

– Det betyr at det ikke er handlingsrom for å påføre Hadsel kommune større økonomiske forpliktelser enn så langt skissert, la hun til.

Investeringsramma er 95 millioner kroner, mens de øvrige 25 millioner kronene i prosjektet, som totalt er på 120 millioner, ligger i Trekantbygget ved «Finnmarken».

Ordføreren ser det positivt at Trekantbygget blir en del av museet, blant annet fordi Hurtigrutens Hus da vil slippe kapitalkostnadene for den delen av bygget.

Kommunen og Museum Nord er ennå ikke enige om ansvaret for økonomi og videre drift i framtida. Hadsel vil ha byggherreansvaret for bygget og mener at Museum Nord må ta ansvaret for renter og avdrag.

– Selv om også dette er gjenstand for pågående forhandlinger mener ordfører at det likevel er riktig å være tydelig på behovet for en avtale basert på at Hadsel kommune kun skal ha byggherreansvar for bygget, mens Museum Nord må ha ansvaret for all drift og finansiering av kapitalkostnader til byggeprosjektet innenfor sine driftsmidler, sa Aasvik i svaret til Steffensen.

Les også: Slik blir neppe «Finnmarken»

Kommunen og Museum Nord er heller ikke kommet i mål med en avtale om juridiske forhold rundt vernebygget.

– Det er viktig å la forhandlingene gå sin gang så administrasjonen har nødvendig handlingsrom. Resultatet vil komme til politisk behandling og det vil ikke igangsettes noe prosjekt uten at slike forhold er tilfredsstillende utredet, slo ordføreren fast i kommunestyret.

Finansieringa av museumsdrifta er klar. Her skal fylkeskommunen og kommunen bidra med 20 prosent hver i framtida, slik som i dag. Så vil staten betale de 60 prosent som står igjen.

Vi skylder å gjøre oppmerksom på at journalisten er styremedlem i Hurtigrutemuseets venneforening. Foreningen er uavhengig av Hurtigrutemuseets drift og eierskap.