«Fylkesmannen i Nordland har kommet frem til at de berørte partene har fått tilstrekkelig medvirkning i planprosessen. Kommunestyrets vedtak om endringer i skolestrukturen, sak PS 113/2016, er gyldig», heter det i brevet til Hadsel kommune.

Brevet understreker at lovlighetskontroll er ikke en klage i forvaltningslovens forstand.

– Fylkesmannen kan derfor ikke treffe ny avgjørelse i saken. Dersom vi finner at det er gjort feil ved avgjørelsen som medfører at vedtaket er ugyldig, skal vi oppheve vedtaket. Vi kan ikke vurdere kommunens skjønnsutøvelse, heter det i vedtaket.

Man understreker at lovlighetskontrollen knytter seg til om vedtaket har blitt til på lovlig måte, eller nærmere bestemt om det foreligger feil ved saksbehandlingen som har påvirket innholdet i kommunestyrevedtaket.

– Dersom en saksbehandlingsfeil ikke har påvirket innholdet i vedtaket, vil det være gyldig etter regelen i forvaltningsloven § 41, påpeker fylkesmannen.

Planprogrammet slo fast at skolene, lærerorganisasjonene, FAU, elevråd, ungdomsrådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skulle involveres underveis i planarbeidet. Kommunen har innrømmet at arbeidsgruppa for planen ikke ble som forutsatt. «[d]ette er ikke et bevisst valg (…) Et medlem ble sykemeldt, 2 medlemmer hadde ikke kapasitet til å være med og et medlem valgte å ikke være med. Den manglende involvering fra arbeidsgruppa ble eksplisitt påpekt av rådmannen i det saksframlegget som medfulgte da planforslaget ble tilrådd lagt ut til offentlig ettersyn», skrev rådmannen i sin uttalelse til fylkesmannnen. Det er blitt godtatt.

– Etter dette legger vi til grunn at det ikke er gitt tidlig medvirkning i tråd med planprogrammet. Vi er enig med rådmannen om at dette burde blitt tatt tak i tidligere. Etter prinsippene i forvaltningsloven § 41, kan vi ikke se at dette er en feil som har fått avgjørende betydning da kommunen vedtok skolebruksplanen. Vi legger vekt på at plan- og bygningsloven tilrettelegger for medvirkning på flere trinn i planprosessen, skriver fylkesmannen i sin vurdering.

Fylkesmannen oppsummerer høringsrundene og finner det gjort sannsynlig at representanter både for elever, foreldre og ansatte ved skolene fikk mulighet til å uttale seg og faktisk gjorde det.

– Det er ikke et krav om at høringsuttalelsene faktisk må føre til endringer for å kunne si at det er lagt til rette for medvirkning, bemerker fylkesmannen.

– I Hadsel har de berørte partene fått lengre frist til å uttale seg enn det Utdanningsdirektoratet anbefaler. I tillegg har partene fått anledning til å uttale seg på et tidligere stadium i prosessen, fordi saken ble behandlet etter plan- og bygningslovens regler og ikke rundskrivet. Gjennom høringsuttalelsene påvirket partene planforslaget. Det ble gjort endringer i forslaget som resulterte i en ekstra høringsrunde før skolebruksplanen ble endelig vedtatt, heter det videre.

Fylkesmannen finner heller ikke holdepunkter for at kommunen forskjellsbehandlet Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund.

Fylkesmannen viser til at de tre representantene som krevde lovlighetskontroll blant annet begrunnet det med at skolestrukturen ikke var behandlet i egen sak om forskriftsendring. Når man har gått gjennom saka, finner fylkesmannen det uklart om Hadsel kommune har hatt en forskrift om skolestruktur eller ikke.

– Vår vurdering er at det ikke har betydning for akkurat denne lovlighetskontrollen å avklare forskriftsspørsmålet. Dette fordi det er like hensyn bak de to alternativene for saksbehandling i Udir-2-2012 og reglene i plan- og bygningsloven; saken må være tilstrekkelig opplyst og de som blir berørt av endringene må få anledning til å uttale seg. Vi kan ikke se at valg av behandlingsform har fått betydning for utfallet i saken, og derfor vedtakets gyldighet etter forvaltningsloven § 41, mener fylkesmannen likevel.

Fylkesmannen slutter seg også til at skolebruksplanen er tilstrekkelig forankret i den overordnede kommuneplanen.

Her kan du laste ned fylkesmannens vedtak