Formannskapet ble torsdag orientert om status i arbeidet med å bygge nytt sykehjem, og prosessen med å tilpasse prosjektet til ei ny økonomisk ramme.

Kommunen har laget den nye utforminga av sykehjemmet i samarbeid med entreprenør og arkitekt.

– Vi har jobbet intensivt gjennom senhøsten og vinteren for å få dette på plass. Det har vært klart lenge at kostnadene ble høyere enn det som ligger inne i budsjettet. Målet var å kutte med nær 100 millioner. Vi klarer ikke å få det ned noe mer enn til 390 millioner, uten at det går på bekostning av funksjoner og behov, sier Johnny Dagfinn Johansen til Bladet Vesterålen.

Johansen er prosjektleder for utbygging i kommunen, og orienterte politikerne om saken torsdag.

Mangler fortsatt 50 mill.

Det betyr at man fortsatt mangler 50 millioner, for å kunne bygge det sykehjemmet som nå ligger på bordet.

– Vi kommer tilbake til det i ei eventuell budsjettjustering, der politikerne vedtar at man går videre med prosjektet, sier Johansen.

Den første kostnadsberegninga på sykehjemmet, etter at skisseprosjektet var klart, var satt til 216 millioner, som siden ble oppjustert til 240 millioner. Ei senere kostnadsberegning viste at prisen var steget til i overkant av 440 millioner. Kommunedirektøren ba da om en ny gjennomgang, med sikte på å kutte kostnadene med rundt 100 millioner, for å komme ned på ramma.

Kostnadsreduksjonen man nå oppnår, kommer i form av krymping av beboer-rom og endret utforming på selve bygget. Alle funksjoner i bygget skal være intakt.

Etter å ha sammenlignet med en del andre sykehjem, er rommene for beboerne krympet fra 158 til 133 kvadratmeter. Noe mer enn det kan ikke kuttes, fordi noen arealer i trinn én er knyttet til det som kommer i byggetrinn to og tre.

– Vi har fått en reduksjon på 1.430 kvadratmeter. Da har vi kommet ned på det romprogrammet la opp til. Byggets opprinnelige utforming gjorde at noen rom ble større enn det var behov for, opplyste Johansen i møtet.

Bort med småhuspreget

Det var også en takkonstruksjon på hele bygget, som gjennom de nye endringene gir kostnadsbesparelser.

– Kostnadene er bakgrunnen for at vi nå gjør såpass store endringer. Alle funksjoner og rom som lå i prosjektet er ivaretatt. Vi har kuttet på arealet på rommene, fordi enkelte rom var større enn vi hadde behov for.

I den nye utforminga blir det åtte rom på hver av pasientbasene, og ei stor fellesstue på alle avdelingene. I underetasjen blir det plass til blant annet hjemmetjeneste, demensteam og kreftsykepleie.

Det ny sykehjemmet er delt inn i tre byggetrinn. Alle tre byggetrinn kan gjennomføres innenfor dagens reguleringsplan og byggegrenser. Man er innenfor reguleringsbestemmelsene også når det gjelder høyde på bygget.

– Så blir det kanskje en diskusjon rundt det med småhuspreget. Men småhus må ikke være ensbetydende med saltak. Vi skal ha søkelys på inndeling gjennom bruk av farger og materialer, for å oppfylle den biten. Klarer vi det ikke, må vi søke dispensasjon fra det kravet i reguleringsbestemmelsene, sa Johansen.

Kan bli noe sprenging

Noen særlige reaksjoner på den nye utforminga ble det ikke i formannskapet:

– Jeg kan ikke dy meg for å si at jeg er fornøyd med at de kunstige småhusbyggene er erstattet med flatt tak og mulighet for å bruke solceller. Dette blir rimeligere og mye mer kompakt. Jeg tror det blir ei god løsning, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

Angående tomtearbeidene, er det nå like før entreprenøren Ottar Bergersen setter i gang. Og Bulldozer Maskinlag har oppdraget med å frakte masser bort til Nordnes gård.

– Ottar Bergersen starter opp med arbeidet 1. februar. Vi må ha tomta klar til 1. mai. De tar bort snø, rydder bort vegetasjon, tar av og legger til side matjord. Det er kanskje mer fjell og mindre myr enn vi hadde forestilt oss på tomta, så det er mulig vi må ta noe sprenging der for å komme ned på den dybda vi skal, opplyste Johansen.