Siden 2013 har Nordland fylkeskommune hatt en regional planbestemmelse som bare har tillatt kjøpesentra over 3.000 kvadratmeter ti steder i fylket. Sortland har vært blant dem, i egenskap av regionsenter. Nå vil fylkesrådet åpne for etableringer i andre kommuner også.

Bare Sortland får ha kjøpesentra: Nå protesterer naboene

Både Hadsel og Øksnes kommuner har bedt om at bestemmelsen måtte opphøre. Nå får de det som de vil.

Åpnet opp fra 25. februar

– Fra 25. februar gjelder de nasjonale reguleringene for kjøpesenterutbygging også i Nordland, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland (KrF).

Da den regionale reguleringa i Nordland ble innført i 2013 var hensikten å lette på rigide nasjonale rammer. Da var det nemlig generelt forbud mot å etablere kjøpesenter over 3.000 kvadratmeter i det store og hele. Etter at den nasjonale reguleringa ble myket opp i 2018, har Nordlands planbestemmelse framstått som strengere. Derfor blir den avviklet.

– Rask utvikling

– Den regionale planbestemmelsen har hatt stor betydning for utviklingen av byer og tettsteder i Nordland. Men siden planbestemmelsen ble vedtatt har verden endret seg. Nasjonal politikk er i dag mer i tråd med fylkestingets intensjon om å gi rom for regionale forskjeller og å utøve skjønn. Flere steder i Nordland er i rask utvikling, og innspill fra kommunene og andre signaliserer at bestemmelsen ikke lenger er hensiktsmessig, sier fylkesråden i ei pressemelding.

Men hun understreker at kjøpesentra som lokaliseres utenfor sentrumsområdene, kan gi negative konsekvenser både for stedsutviklingen og for natur og klima.

Erfaringer

Siden den regionale planbestemmelsen ikke forlenges, vil rammene for lokalisering av handel være knyttet til nasjonal politikk gjennom «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging».

– Disse skal blant annet bidra til mer effektive planprosesser og sikre god steds- og byutvikling. Selv om kjøpesenterbestemmelsen utløper vil vi ta med oss erfaringene vi har gjort inn i arbeidet med den nye regionale planen for arealplanlegging som er under utarbeidelse, sier Haukland.

Saka skal opp i fylkestinget i februar.