Det ble deretter bygget rørledninger under Sortlandssundet som skulle sørge for at Maurnes/Hinnøya og spesielt næringslivet der skulle forsynes med vann fra Storvannet. Igjen står vi med et nedtappet vann ved Storvannet, en ødelagt demning, og nye rør med stor kapasitet over sundet.

Hvorfor bør Storvannet fylles og ny demning bygges? Svaret er sikkerhet. Sikkerhet, for vannforsyning til alle kommunenes innbyggere, til vannkrevende industri og vann til brann.

En kommune kan bruke sin makt og myndighet til mangt, blant annet å gjøre inngrep i naturen for å sikre innbyggerne nødvendige ting, i dette tilfellet trygt vann. Men det ser ikke pent ut, verken estetisk eller samfunnsmessig. Området ligger nå delvis brakk med ødelagte gjerder og synlige ledninger. Det er en stadig lite hyggelig påminnelse om forvaltningen av vannet for de som passerer der.

Kommunen forvalter også innbyggernes tillit til at de gjør gode valg for oss som bor her. Det berører mange at kommunen lar et så viktig område i Sortland fremstå slik som nå. Det er heller ikke Sortlands natur eller samfunn verdig.

Kommunedirektøren bør legge frem en revidert ROS-analyse for vannberedskap i kommunen. Videre rapportere i skriftlig fremlegg om hva som har skjedd så langt ved Storvannet, beslutningsgrunnlag og beslutninger tatt rundt ulike disposisjoner f.eks. fjerning av demning, nedleggelse av dam, og nedtapping av vannet.

Så til mine spørsmål:

Hvilken kontakt har det vært med NVE, Mattilsynet eller Statsforvalter i forbindelse med at kommunen har valgt å ikke følge sin egen hovedplan for vann? Er det konsesjonsvilkår knyttet til drift av Storvannet som tillater å gjøre så store endringer i driften som nå?

Oversendelsesforslag:

I henhold til gjeldene hovedplan for vann, oppgraderes dam ved Storvannet. Arbeidet igangsettes så raskt som mulig og kostnadene for dette innarbeides i budsjettreguleringa, eller budsjett og økonomiplan. Det fremlegges en revidert ROS-analyse for vannberedskapen i Sortland kommune. Videre rapporteres det skriftlig til kommunestyret om hva som har skjedd så langt ved Storvannet. Dette inkluderer beslutningsgrunnlag, beslutninger tatt ved disposisjoner f.eks. fjerning av demning, nedleggelse av dam, og nedtapping av vannet. Saken legges frem i kommunestyret senest i desember 2022.