· Nei til vindkraft generelt til lands og til havs

· Nei til produksjon av ny fornybar energi (vind, hydrogen, ammoniakk)

· Nei til ny industri basert på nye varianter av fornybar energi

· Norge ut av EØS-avtalen

· Nei til FNs Klimapanel

· Norge ut av Parisavtalen

· Nei til særskilte klimapolitiske tiltak

· Olje- og gassutvinning intensiveres inkl. Lofoten, Vesterålen, Senja. (konsekvensutredes)

Men ved gjennomlesing av partiprogrammet (som ligger på partiets nettsider) dukker det umiddelbart opp en oppsiktsvekkende sak som må karakteriseres som en politisk «bombe» og som i tilfelle vil representere den mest radikale endringen i ansvarsområdene for hhv kommunene og fylkeskommunene på ganske mange 10-år.

Sitater fra de aktuelle avsnittene i partiprogrammet

Helse og Omsorg:

«INP ønsker å overføre alle helse- og omsorgstjenester og eldrepleie til fylkeskommunens ansvarsområde.

Kommune, fylkeskommune, stat:

«INP vil arbeide for at områder som omfattes av dagens kommunale regelverk, overføres til fylkeskommunene og/eller Staten, herunder, helse, barnevern, skoler, barnehager og den generelle omsorgsutøvelsen».

Dette innebærer i tilfelle at følgende tjenesteområder i primærkommunene skal overføres til fylkeskommunen:

• Helse og omsorg
• Grunnskole
• Barnehager
• Barnevern
• Sosialsektoren samlet

Dette utgjør ca 70 prosent av kommunenes samlede utgifter i 2022 iflg. Statistisk Sentralbyrås «Kommunefakta».


Konsekvenser

Dette må bety at samtlige som arbeider (operativt/i felten) i disse sektorene i kommunene blir fylkeskommunalt ansatte og at den administrativestyringen skal overtas av nyopprettede administrative avdelinger i fylkesadministrasjonen, jfr. styringen av de videregående skoler i dag. I vårt fylke Nordland skal altså den administrative styringen av disse områdene for 41 kommuner skje fra fylkeshuset i Bodø.

Men det vil også medføre at den politiske styringen av disse tjenesteområdene overføres fra kommunestyrene til fylkesrådet/fylkestinget. Dette gjelder både investeringer (nye bygg for grunnskoler, barnehager etc. samt lokalisering av disse) og organisering av driften for disse tjenesteområdene.

Ved overføring av dette til fylkeskommunen blir det lite igjen «å styre» både for de kommunale politiske organer og for den eksisterende administrasjonen i kommunene, kun ca 30 prosent igjen av nåværende aktivitetsomfang.

Det som blir tilbake i kommunene er kommunalteknisk sektor (vei og park, vann og avløp), kultur og fritid samt planverk og regulering. (Jeg regner da Brann- og Redning pluss renovasjon/gjenvinning som selvstendige enheter – interkommunale selskaper (IKS-er) som ikke detaljstyres av de politiske organene).

Resultat

Resultatet blir en formidabel reduksjon av det kommunale selvstyret, tap av offentlige arbeidsplasser i kommunene samt tilsvarende styrking av fylkeshovedstaden både mht administrativ makt, mange flere arbeidsplasser og politisk makt.

Dette vil definitivt innebære en forvaltningsmessig revolusjon i kommune-Norge.

Jeg ønsket en kommentar fra den sentrale partiledelsen om dette, la meg inn som deltaker i partiets sentrale facebookgruppe/debattgruppe og ble så invitert til å poste innlegg i gruppen. Innlegget (identisk med kommentarene ovenfor) ble så postet i gruppen.

Partiet har en portvaktordning for nye innlegg hvor innlegget blir liggende på vent med teksten i grått (uleselig for andre enn meg) mens innholdet saumfares for evt. godkjenning. Det ble liggende slik en stund hvoretter det forsvant helt, - dvs. sensurert/slettet.

Og portvakten er ingen ringere enn partigründeren selv: Owe Ingemann Waltherzøe, partileder og forfatter av partiprogrammet.

I disse tilstundende kommunevalgstider skjønner jeg godt at han ikke ønsker seg en debatt om dette temaet.

Det store spørsmålet blir dermed hvordan partiets listekandidater til det kommende kommunevalget stiller seg til at partiet sentralt har programfestet å ta fra dem de viktigste og mest omfattende oppgavene som kommunene forvalter i dag?