Under behandling av habilitetssaken vedrørende Handelsbygg/datasenteret i formannskapet 17.10 ble det stilt spørsmål til kommunedirektøren om det medførte riktighet at datasenteret hadde satt i gang produksjonen uten at det var gitt midlertidig brukstillatelse. I meningsutvekslingen som fulgte gjorde jeg det klart at jeg forventet at kommunedirektøren avklarte fakta i saken til formannskapsmøte 27. oktober, og om det vil ha konsekvenser for datasenteret å drifte uten midlertidig brukstillatelse.

I BLV og VOL leser jeg at Hadsel kommune oppretter tilsynssak mot datasenteret med grunnlag i opplysninger Svein Arnt Eriksen har innhentet fra teknisk etat om at datasenteret ikke er innvilget midlertidig brukstillatelse.

Når kommunedirektøren velger å opprette tilsynssak, må det etter mitt skjønn ligge en erkjennelse av at det er forhold ved saken som må belyses i henhold til den plikt kommunen har med å føre tilsyn i byggesaker og at tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser, ref. plan og bygningsloven.

Den 27. oktober samles formannskapet for å ta stilling til klagen fra Handelsbygg vedrørende formannskapets vedtak i sak 63/62, som foretaket mener er i strid med både saksframstillingen og begrunnelsen for tillatelsen de fikk av 7. april 2022.

Fordi kommunedirektøren har opprettet «tilsynssak» mot datasenteret, blir det etter mitt skjønn brudd på kommunelovens krav til «fullført saksbehandling» dersom formannskapet behandler klagen fra Handelsbygg uten at de faktiske forholdene omkring midlertidig brukstillatelse er avklart.

Derfor forventer jeg at kommunedirektøren utreder «tilsynssaken» mot datasenteret og legger den frem som beslutningssak, eventuelt orienteringssak, slik at formannskapet har best mulig beslutningsgrunnlag før vedtak gjøres 27. oktober.

Kryptofabrikken må opphøre – svar til Carstein Lier

Faktafeil og påstander som bidrar til et feilaktig inntrykk

Krypto-konfliktene må løses fort

Lovligheten ved drift av datasenter på Myran, Stokmarknes

Mye tyder på at datasenteret vil være i drift på Myran i lang tid – med eller uten gyldig tillatelse