Dette skjedde mandag den 11. oktober 2021, altså for over 500 dager siden. Og siden denne dagen har det dessverre skjedd lite i Olje- og energidepartementet.

I over en uke har samiske aktivister fra NSR Ungdom i allianse med miljøaktivister fra Natur og ungdom brukt sivil ulydighet for å presse den norske regjeringen ut av passiviteten. Budskapet er tydelig: Vindturbinene må rives og området må tilbakeføres. Den fredelige aksjonen som startet med en liten gruppe i OED har etterhvert erfart bred støtte i befolkningen, enkelte organisasjoner og partier, ja, til og med i utlandet og har i løpet av den siste uken spredd seg til flere departementer i Oslo. Og selv om aktivistene ble båret vekk av politiet, kom de hver gang tilbake. Det som begynte med en liten innsamlingsaksjon fra NU, har, mens disse ordene skrives, ført til over 1,3 millioner kroner i pengestøtte fra mer enn 4500 givere.

Det måtte gå 507 dager før olje- og energiminister Terje Aasland og henholdsvis 508 dager før statsminister Jonas Gahr Støre beklaget behandlingen av Fosen-saken etter høyesterettsdommen og innrømmer at dagens situasjon strider med urfolks rettigheter. Man kan ikke si at en sånn oppførsel fra regjeringen styrker tilliten til den norske rettsstaten og til demokratiet. Aktivistene i Oslo har bestemt seg å avslutte aksjonen på fredag men følger godt med at regjeringen gjør jobben sin nå og ikke svikter igjen. Alt til tross er det svært bekymringsverdig at det trenges 9 dager med sivil ulydighet i hovedstaden før høyesterettsdommen ser ut til å bli etterlevd av staten.

Men kampen slutter ikke med Fosen-saken. Fremtiden ser ikke lysende ut. Sammen med reindriftsnæringen og kystfisket i de sjøsamiske områdene, vil også beitenæringen i norsk landbruk og kystfisket langs hele Norskekysten føle presset fra kapitalsterke aktører i vindkraftbransjen, gruveindustri og fiskeoppdrett på alvor. Også turistnæringen eller hyttebygging gjør det mer og mer vanskelig for de som driver innenfor de tradisjonelle beitenæringer med rein, storfe, sau og geit. I tillegg kommer det nedbygging av matjord og innmarksbeiter til fordel for bolig-, industri- og infrastrukturutbygging.

Hvilken sjanse vil minoriteten, altså den tradisjonelle primærnæringen på land og til havs, ha, i kampen mot majoriteten og for sine rettigheter, når ikke engang en høyesterettsdom og et menneskerettighetsbrudd blir tatt hensyn til? Derfor burde denne saken engasjere alle som er opptatt av tradisjonelt beitebruk, beiterett og kystfiske i hele landet. Rødt Hadsel stiller seg solidarisk bak reindriftsutøverne på Fosen, støttet og kommer til å støtte aktivistene i sin fredelige kamp for at regjeringen endelig tar ansvar og rydder opp i vindkraftutbyggingen på Fosen som krenker urfolks menneskerettigheter.

Baajh vaeride årrodh. – La fjellan leve.

Riv turbinene på Fosen nå.