Fornøyelseskjøring med snøskuter i Lødingen kan tidligst komme i gang i 2015.

– Lødingen kommunene får være med på forsøksordningen knyttet til fornøyelseskjøring med snøkuter. Kan ordføreren redegjøre for hvor langt man er kommet i arbeidet i denne saken, og hva som eventuelt gjenstår før kommunestyret får en slik sak til behandling? spurte Hugo Jacobsen.

Lang prosess

Med henvisning til miljøvernleder Tom Roger Hanssen kunne Bladet Vesterålen allerede den 28. november informere om at det vil ta lang tid før snøkuterløyper for fornøyelseskjøring kan være på plass i Lødingen.

Under forrige ukes kommunestyremøte var det politikernes tur til å få denne informasjonen.

Første hinder som må forseres er at kommunestyret vedtar “Forskrift om kommunalt forsøk om snøskuterløyper”.

Et slikt vedtak må på plass innen 1. april.

– Disse forskriftene setter klare rammer for kjøringen. Tidsrom og fart må avgrenses, og kjøring må skje i faste løyper. Det vil være nasjonale regler for hvor slike løyper kan anlegges, slik at viktige natur- og friluftsområder unngås. Det vil ikke åpnes for kjøring i verneområder, redegjorde ordføreren.

Avhengig av grunneiere

En av utfordringene man i Lødingen står overfor er at kommunen ikke eier grunn der løyper kan legges.

– Kommunen må dermed ha samtykke fra berørte grunneiere. Det må tas hensyn til støy, ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig og hytteområder, og kulturminner. Virkningene løypene vil ha for friluftslivet skal også vurderes, forklarte Marthinussen.

Ordføreren konkluderte med at det er en betydelig jobb som står foran administrasjonen i kommunen.

– Det jobbes med saken. Det som blir problemet i Lødingen er at vi ikke har kommunal grunn som vi kan anlegge løyper på. Kommunestyret vil få en tilbakemelding om det i det hele tatt er mulig å lage en skuterløype i vår kommune, avrundet ordfører Anita Marthinussen.

Saken er ventet å komme opp i kommunestyrets møte 13. februar.

Mye hysteri

Spørsmålsstiller Hugo Jacobsen takket for svaret.

– Det høres bra ut at det jobbes med saka. Dessverre er det mye hysteri rundt dette med støy fra snøskuter. Vi har en del reiselivsbedrifter i Lødingen som kan trekke folk om vi får tilbudet om fornøyelseskjøring på plass. Kanskje kan 2015 være et realistisk mål i så måte, avrundet Hugo Jacobsen.