– Etter min vurdering er ikke det eksisterende sikkerhetsregelverket til hinder for å opprettholde det unike tilbudet som hvalsafarinæringen i kommunene Andøy og Øksnes representerer, eller for å satse på turisme i nordområdene for øvrig, sier Sylvia Brustad som svar på spørsmål fra Tord Lien (Frp).

Tord Lien spurte om hvordan Brustad ser på framtida for kvalsafari på Andenes og på Stø.

– Det har vært drevet kvalsafari i Vesterålen i tyve år. Men nå står virksomheten i fare på grunn av svært strenge sikkerhetskrav.

Store ferger i helårsdrift i Nordsjøen har fått dispensasjon fra samme regelverk og jeg lurer på om statsråden, i tråd med signalene hun gav etter tiltredelsen, vil prioritere turismen og gripe inn for å bidra til at det kan drives kvalsafari også de kommende år i havområdene utenfor Vesterålen?

Opptatt av turisme

– Regjeringen er opptatt av å satse på og videreutvikle norsk turisme og reiseliv, da dette er en viktig næring for distriktene og en viktig eksportartikkel for Norge, sier Sylvia Brustad i sitt svar til Tord Lien.

– Passasjertransport skal imidlertid skje på forsvarlig og trygt vis, med fartøy som oppfyller sikkerhetskravene som gjelder for passasjerfartøy. Disse kravene vil variere etter størrelsen på fartøyet, byggeår, passasjerantall og fartsområde.

Strengt regelverk

Rådsdirektiv 98/18/ EF som er tatt inn i EØS- avtalen og norsk rett er detaljert og strengt, og gir lite handlingsrom for norske myndigheter. Direktivet gir ikke adgang til å gi individuelle fravik fra kravene, og et unntak må gis i forskrifts form og derfor gjelde for alle skip som opererer under samme operasjonsforhold.

Unntak kan bare gis under helt spesielle driftsforhold, og det er en absolutt forutsetning at sikkerhetsnivået ikke reduseres. Ansvaret for å dokumentere at sikkerhetsnivået ikke reduseres påhviler reder.

Særlige grunner?

Sjøfartsdirektoratet vil foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av en søknad om fravik, og hvorvidt det er dokumentert at det foreligger særlige grunner som tilsier at det gis fravik, og hvorvidt det er dokumentert at sikkerhetsnivået ikke reduseres.

Det er EFTAs overvåkingsorgan, ESA som i siste instans avgjør hvorvidt vilkårene for et fravik er oppfylt. Hvorvidt en søknad om fravik skal sendes ESA, er en konkret sikkerhetsmessig- og skjønnsmessig vurdering som gjøres av Sjøfartsdirektoratet.

Kan ikke kompenseres

- Jeg viser til at det har vært en utstrakt dialog mellom hvalsafarinæringen, Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet. Problemstillingen har også vært tatt opp av Norge i et møte i COSS, sjøsikkerhetskomiteen under EU- Kommisjonen, i mai i år.

Møtet konkluderte blant annet med at stabilitets- og brannsikringskrav ikke kunne kompenseres ved operasjonelle begrensinger, herunder begrenset tid på året, dagslys og bølgehøyde.

Kjøpt nytt skip

– Til orientering kan jeg opplyse om at Sjøfartsdirektoratet har informert departementet om at en annen aktør i hvalsafarinæringen har gått til innkjøp av skip som oppfyller sikkerhetsregelverket.

– Det vises i spørsmålet til at ferger i helårsdrift i Nordsjøen har fått dispensasjon fra samme regelverk. Jeg er kjent med at det er gitt et generelt fravik for enkelte krav for alle skip som opererer i fartsområde C og D, som er et mindre værutsatt fartsområde enn fartsområde B, hvor hvalsafaribåtene opererer.

– Fraviket som ble endelig godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, etter en meget ressurskrevende prosess, gjaldt imidlertid fravik fra krav til helikopterlandingsplass om bord, størrelsen på mann- over- bord båt og krav til nød- generator over skottdekk på fartøy som har to, uavhengige maskinrom.

Saken er ikke sammenlignbar med hvalsafarisaken, hvor det er tale om vesentlige sikkerhetskrav som brannsikring og skadestabilitet, sier Brustad i sitt svar til Lien.