Å gi fra seg veiene er ingen løsning å leve med

I Lødingen skal kommunestyret ta stilling til privatisering av kommunale veger. Etter at saka kom til politikernes bord første gangen, var forslaget å privatisere de kommunale vegene som har lavest trafikkbelastning.

Kommunestyret sendte saka tilbake til administrasjonen for ny behandling, med bestillinga å utrede muligheta for å privatisere alle de kommunale vegene. Dette vil innebære at en rekke veger både i Vestbygda og på Lødingen tettsted blir privatisert.

Saka har nå vært på høring, og det har kommet inn mange uttalelser, spesielt fra vestre del av kommunen. Innbyggerne langs Fornesveien er ikke interessert i å overta ansvaret for vedlikehold av vegen. De frykter at innbyggere blir nødt til å gå fra eiendommene dersom vegen privatiseres.

Lødingen Venstre er ikke interessert i å behandle ei slik sak. Partiet anser privatisering av kommunale veger som en effektiv måte å avfolke spesielt Vestbygda. Partiet skriver at de mener saka bør legges bort, og at rapporten som er laget er mangelfull.

– Saka er i praksis ei nedleggelses- og fraflyttingssak, spesielt for Vestbygda, der de aktuelle vegene utgjør en avgjørende del av livsgrunnlaget til fastboende og næringsdrivende, skriver Venstre i sin uttalelse.

Venstre mener kommunen heller bør se framover, og trekker fram vekst i ulike næringer. Derfor mener partiet at vegene bør være kommunale.

Det er ikke bare i Lødingen kommune at de kommunale vegene har vært tema de siste årene. Det kommunale vegnettet over hele Vesterålen er omfattende, og krever mye av kommunene.

I Sortland har kommunen fått utarbeidet ei detaljert oversikt over alle de kommunale vegene, og hvor vedlikeholdsbehovet er mest prekært. Dette gjør at kommunen får grepet tak i etterslepet der det er aller mest nødvendig.

At vegene er offentlig eid betyr også at de er offentlige tilgjengelige. Private veger kan stenges for allmuen, og da er det mange områder, for eksempel mange turmål, som blir mer utilgjengelige for allmennheten.

Ved å si fra seg vedlikeholdsansvaret, kan kommunen fort få andre utfordringer med de samme vegene. Derfor er overføring av eierskapet og ansvaret for vegene kanskje ei kortsiktig løsning for kommunens økonomi. Men ingen løsning kommunen eller innbyggerne kan leve med.