Torsk: Illustrasjon. Foto: Tor Johannes Jensen

Aksjonister som skyter seg i foten

Ordførerne i Bø og Hadsel kommuner har fått oppfordring fra et nettverk av nordnorske kystkommuner og fylker til å stille seg bak et opprop til statlige myndigheter. Oppropet – som ikke er offentlig per i dag, skal bygge på en rapport fra forskningsinstituttet Nofima. Rapporten er heller ikke offentlig per i dag.

Sist uke sto dette som ei sak til møtet i Hadsel formannskap, uten at så mye som tittelen på saka var offentliggjort. Fra kommunedirektøren var det lagt opp til at den skulle behandles i lukket møte – etter oppfordring fra aksjonen, som har tyngdepunkt i Vest-Finnmark.

Rapporten og oppropet er sagt å bli offentlig 14. januar, ifølge en invitasjon til nordnorske stortingspolitikere og medlemmer av næringskomiteen.

Det er kommet fram at rapporten handler om systemet som gir industrieide trålere plikt til å tilby fangstene til lokale foredlingsfabrikker – som igjen har plikt til å bearbeide dette råstoffet. I bunnen ligger trålerredernes plikt til å ha aktivitet på land. Bakgrunnen er at disse trålerne fisker med dispensasjon fra deltagerloven, som krever at fiskefartøy skal eies av aktive fiskere. Dispensasjonene har de fått for å bidra til helårs arbeidsplasser på land.

Det som er kommet ut om Nofima-rapporten forteller at den vil anbefale mulige tiltak for at trålfisken skal gi mer aktivitet og verdiskaping i norsk fiskeindustri. Det kan være et flott og konstruktivt utgangspunkt for en viktig diskusjon videre.

Politisk behandling i lukkede møter, en uttalelse som ikke skal være offentlig, og en rapport som har utsatt offentlighet i enda tre uker, tar oppmerksomheten bort fra det muligens nyttige innholdet i saka.

Ofte siteres den tyske rikskansleren Otto von Biscmarck på at den som veit hvordan pølser og politikk blir til, aldri mer får ei rolig natts søvn. Politisk arbeid har ofte karakter av spill, der allianser og taktiske vurderinger har betydning for hvordan man forsøker å fremme saker. Det er ikke til å komme utenom at slike vurderinger også har betydning for gjennomslaget. Men politikken må ikke tape for spillet.

Formannskapet i Hadsel satte foten ned sist uke. Det vil komme tilbake til et felles opprop og innholdet i Nofima-rapporten, men ikke i et lukket møte som skal behandle en uttalelse med utsatt offentlighet. Framgangsmåten som var forutsatt av initiativtagerne gjorde det for eksempel ikke mulig å ha en dialog med berørte bedrifter på grunn av hemmeligholdet. Heller ikke Bø kommune har sluttet seg til oppropet per i dag.

Aksjonistene har skutt seg selv i foten. Framgangsmåten deres bidrar ikke til å styrke tilliten til dem og saka de arbeider for, om den er aldri så god.