Visualisering av en eventuell vindpark på Andmyran.

Andmyran og automatisk fredet kulturminne i Breivik

Av Kari Vik og Maren Anne Omma Engen

Vi leser i Bladet Vesterålen et oppslag om arkeologi og inngrep av forskjellige slag. Tidligere har det vært påpekt at The Whale er tenkt plassert på et sted hvor det finnes kulturminner. Dette kan sette utbygging i fare eller også forsinke prosjektet til en utgraving er utført.

Det er også et annet sted på øya som er i samme situasjon, Breivik. Her er det foretatt såkalt arkeologiske utredninger i selve utbyggingsområdet. Men for å komme inn i området må det tilførselsveier. I konsesjonsvedtaket fra 2007 står det på side 35: «Det er planlagt to hovedadkomstveier som begge er eksisterende veier som må utbedres, en nord (Skarstein) og en sør i kraftverket (Ramsa). Breivika fjellvei er en tredje vei som passerer en gårdshaug fra mellomalderen (gnr. 31/5, 15). Denne er ikke tenkt utbedret og skal kun benyttes av lettere kjøretøy i driftsammenheng. Utredningen konkluderer med at dersom Breivika fjellvei blir benyttet som hovedadkomstvei, vil de direkte negative konsekvenser for kulturmiljøet kunne bli store. I og med veien ikke er planlagt utbedret og kun skal benyttes i driftsammenheng, mener NVE at konsekvensene for kulturmiljøet vil bli akseptable.»

Nå har utbygger funnet at de ikke trenger veien fra Skarstein. Derimot vil de bruke Breivik fjellvei som en hovedadkomstvei noe som vil kreve kraftig utbedring for å tåle det som skal fraktes. Hva så med den gårdshaugen det er tale om over? Vi kan fortelle at denne haugen er registrert hos Riksantikvaren, og at den er automatisk fredet.

Gårdshaugen er delvis ødelagt på grunn av bygging av fjellveien, men det er tilstrekkelig igjen og som ikke er særlig berørt. Før en kan gå i gang med inngrep på veien må det foretas en skikkelig utgraving slik at ytterlig historie ikke går tapt. Veien ble anlagt da Sverigedalsvannet ble vannkilde på 1950-tallet, og er et resultat av utgravingen til hovedvannledningen. Det er vedtaksført at alle grunneiere i Breivik har bruksrett til veien. Det samme gjelder Andøy kommune, de har bruksrett.

Utbygger ble påminnet om denne haugen i et møte i Breivik, men svaret var at NVE ønsket at eksisterende veier ble benyttet for å begrense videre inngrep i myra.

I forslaget til MTA-plan står det at på grunn av endrete planer søkes det om adkomst via Breivik (fjellvei) også som anleggsvei. Det vil også være behov for utbedring dersom det blir behov for frakt av turbiner og større komponenter (fem meter pluss skuldre, totalt åtte meter, ifølge MTA-planen). Her står det også at de skal kunne stenge adkomstveier for allmenn motorisert ferdsel. Dette stemmer dårlig med det vi ble lovet av daværende Andmyran vindpark, at veien skulle være åpen for alle, men at internveiene skulle holdes stengt med bom. Men som en ser overalt hvor vindkraftkonsesjoner skifter eier, er de tidligere løftene ikke verdt noe. Det så en også på Kvaløya hvor Prime Capital overtok det hele.

Her må Riksantikvaren på banen. Og hva mener Andøy kommune om at kommunens gamle historie blir lagt død?