Utvikling i Myre havn: Primex Norway på Myre. Foto: Svein Arne Nilsen

Arvesølvet

Forslaget til budsjett og økonomiplan for Øksnes kommune er lagt fram og forteller både om offentlig armod og om hvordan det er mulig å navigere i et økonomisk farvann der det er flust av skjær i sjøen.

Flertallspartiene har gitt klare signaler om å fase ut eiendomsskatten, og nå er administrasjonssjefen på jakt etter måter å finansiere det på. Når ei inntekt på seks millioner kroner blir borte, varsler kommunedirektøren både reduserte tjenester til innbyggerne og økte avgifter og gebyrer.

Slik følger administrasjonssjefen opp føringene fra politikerne, og det betyr at det økonomiske trykket på den jevne huseier vil bli mindre, mens egenandeler og betaling for tjenester vil bli høyere for innbyggere som bruker dem. Mange former for brukerbetaling og gebyrer har begrensninger som gjør at kommunen ikke kan øke dem ut over selvkost, og da blir det interessant å se hvilke alternativ som står igjen. Det man ikke kan hente inn på den ene måten, må nødvendigvis komme inn på annet vis.

Samtidig kan eiendeler og eiendommer bare selges én gang.

Nok en gang gir staten mindre økning i overføringene enn kommunen har i økte utgifter bare på grunn av lønns- og prisvekst. Det er en framgangsmåte som har vært brukt over lang tid av regjeringa for å tvinge fram effektivisering og rasjonalisering.

Også i Øksnes må kommunen tilpasse seg til inntekter som faller i takt med folketallet. Det er ofte vanskelig, for det er ikke gitt at antall skoleklasser, eller stillinger i helse og omsorg kan reduseres i samme takt.

Til sjuende og sist er det øksnesværingene som sitter igjen med resultatene. Økt foreldrebetaling i SFO, mens tilbudet i feriene blir borte, er ett tiltak. Dårligere brøyting et annet. Slutt på gratis hallbruk for barn og unge er et tredje tiltak. Den strikken kan vanskelig tøyes i det uendelige.

Forslaget legger også opp til at Øksnes kommune skal selge unna eiendeler og aksjer for rundt hundre millioner kroner de neste fire årene. Det skal dempe behovet for å låne penger og redusere risikoen for rentesmell. Så lenge inntektene ikke settes inn i drift, kan det være fornuftig, fordi det setter kommunen bedre i stand til å investere i framtida. Salg av eiendom kan være en nøkkel til utvikling, når kjøperne har planer om å skape noe der.

Samtidig kan eiendeler og eiendommer bare selges én gang. Da er det viktig å bruke inntektene strategisk, og ikke bare til kortsiktig hjelp for å bære driftsutgifter. Salget av eiendommen som i dag tilhører Primex er et eksempel på avhending av eiendom for næringsutvikling. Dersom Øksnes kommune skaffer de rette kjøperne, kan det legge grunnlag for ny aktivitet, nye arbeidsplasser og nye innbyggere. Men arvesølvet må disponeres med klokskap.