Nav-logo
Nav-logo

Bladet Vesterålen mener | Feil på feil, med tragiske følger

Nav-skandalen handler ikke bare om tilliten til Nav, men om tilliten til et uavhengig rettsvesen og selve rettsstaten, skriver vi i dagens lederartikkel.

Nesten 50 personer kan ha blitt dømt uskyldig for trygdesvindel siden 2012. Årsaken er at Nav har praktisert regelverket feil. Det innebærer også at omkring 2.400 saker kan være feil behandlet i Nav-systemet.

Sakene handler om reglene for å ta med trygdeytelser til EØS-sonen. Mens EUs trygdeforordning for sju år siden bestemte at medlemmer av folketrygden som befinner seg i EU eller EØS har krav på kontantytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger, fulgte ikke Nav opp i sin praksis. Man har bare lagt til grunn at trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt kontantytelsene. Det har altså rammet mennesker med både kort- og langtidsopphold i EØS- og EU-land. Flere har fått fengselsdommer, andre har fått andre straffereaksjoner.

Det er galt nok at Nav har gjort feil. Men domstolene, like til Høyesterett, synes å uten videre ha godtatt Navs feilaktige framstilling i årevis. Det skal ikke være kjennelser fra Vesterålen tingrett blant disse feilaktige domsslutningene.

Først i 2017 kom det kjennelser fra Trygderetten som sa at Nav hadde gjort feil. Selv da endret ikke Nav praksis, men fikk gjort en juridisk vurdering som endte med samme konklusjon.

Her er også gjort feil på politisk nivå. Arbeidsminister Anniken Hauglie ble informert om feilene mot slutten av fjoråret. Hun sa først at Nav endret praksis umiddelbart etterpå. Det riktige er at det tok et halvt år før Nav endret praksis, og NRK har påvist at statsråden visste det. I mellomtida ble mennesker fortsatt utsatt for feilaktig behandling. Det kan være grunn til å spørre om det bør få følger for tilliten til henne.

 Uten rettsapparatet som garantist for rettferdighet, står vi ribbet igjen.

Nå beklager selvsagt Nav og varsler at man vil gå gjennom alle de 2.400 sakene. Det er også nødvendig at domstolene tar lærdom av det som er skjedd, og at både enkeltdommere og system spør seg selv hvordan man faktisk undersøker det rettslige grunnlaget for beslutninger som får store konsekvenser i menneskers liv. Det kan være lett å lene seg til forvaltningens praksis og vurderinger, og også til politiske signaler. Men domstolenes uavhengighet og rettsstaten må hvile på at vurderingene og beslutningene tas på grunnlag av rettslige vurderinger. Uten rettsapparatet som garantist for rettferdighet, står vi ribbet igjen.

Feilene fra system og enkeltpersoner har sendt uskyldige i fengsel og ført til både økonomisk og personlig ruin. Man kan gjerne si at man ønsker å rette det opp, men i man kan stille store spørsmål ved i hvilken grad det faktisk er mulig.

Det er selvsagt og helt nødvendig at forholdene kommer fram, at det ryddes etter beste evne i gamle forhold, og at det tas ansvar. Samtidig slår en skandale av dette omfanget en kile i vår tillit til systemet og rettsstaten. Finnes det flere områder der Nav ikke følger et overordnet regelverk? Finnes det flere områder der domstolene tar forvaltningens praksis for god fisk uten å gjøre selvstendige vurderinger? Disse spørsmålene krever også handling, og den vil kunne bli vel så omfattende. Det forutsetter omfattende og grundig gjennomgang både av Nav og rettssystemet. Det er bare å komme i gang!